[bzoj3122][SDOI2013]随机数生成器 ——BSGS,数列

题目大意

给定递推序列:
F[i] = a*F[i-1] + b (mod c)
求一个最小的i使得F[i] == t

题解

我们首先要化简这个数列,作为一个学渣,我查阅了一些资料:
http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_cczl200924107.aspx
http://wenku.baidu.com/view/7162471b650e52ea5518982d.html
推一下,就有:

\[a_{n+1}=ba_n+c\\ a_{n+1}+\frac{c}{b-1}=ba_n+c+\frac{c }{ b-1}=b(a_n+\frac{c}{b-1})\\ a_{n+1}+\frac c{b-1}=b^{n-1}(a_1+\frac c{b-1}) \]

\[F[i] = (F[1] + \frac{b}{a-1}) * a^{i-1} - \frac{b}{a-1} \]

令F[i] = t;
可以知道:
a^(i-1) = (t+b/(a-1)) / (x1+b/(a-1))
对于这个式子,我们直接调用BSGS算法求解即可。
特别的,某些情况需要特判。

代码

#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
ll p, a, b, X1, t, T;
ll pow(ll a, ll b, ll p) {
  ll ans = 1;
  while(b) {
    if(b & 1) ans = ans * a % p;
    b >>= 1;
    a = a * a % p;
  }
  return ans;
}
ll inv(ll a, ll p) {
  return pow(a, p-2, p);
}
map<ll, ll> mp;
ll BSGS(ll A, ll B, ll C) {
  mp.clear();
  if(A % C == 0) return -2;
  ll m = ceil(sqrt(C));
  ll ans;
  for(int i = 0; i <= m; i++) {
    if(i == 0) {
      ans = B % C;
      mp[ans] = i;
      continue;
    }
    ans = (ans * A) % C;
    mp[ans] = i;
  }
  ll t = pow(A, m, C); 
  ans = t;
  for(int i = 1; i <= m; i++) {
    if(i != 1)ans = ans * t % C;
    if(mp.count(ans)) {
      int ret = i * m % C - mp[ans] % C;
      return (ret % C + C)%C;
    }
  }
  return -2;
} 
int main() {
  // freopen("input", "r", stdin);
  scanf("%lld", &T);
  while(T--) {
    scanf("%lld %lld %lld %lld %lld", &p, &a, &b, &X1, &t);
    if(X1 == t) {
      printf("%d\n", 1);
      continue;
    }
    if(a == 0) {
      if(t == b) {
        printf("%d\n", 2);
      }
      else printf("%d\n", -1);
      continue;
    }
    if(a == 1) {
      if(b == 0) {
        printf("%d\n", -1);
        continue;
      }
      ll ans = (((t-X1)%p + p)%p * inv(b, p)) % p;
      printf("%lld\n", ans+1);
      continue;
    }
    X1 %= p, a %= p, b %= p, t%= p;
    ll tmp = (b%p * inv(a-1, p))%p;
    ll B = ((t+tmp)%p * inv((X1+tmp) % p, p)) % p;
    ll A = a;
    ll ans = BSGS(A, B, p);
    printf("%lld\n", ans+1);
  }
  return 0;
}

posted on 2017-01-25 17:48  蒟蒻konjac  阅读(252)  评论(0编辑  收藏  举报