[CF1182F]Maximum Sine

题意:\(f(x) = \text{abs}(\text{sin}(\frac{p}{q} \pi x))\),给定\(a,b,p,q\),求\(x\in[a,b]\)最大的\(f(x)\)

题解:div2都这么仙了吗。。。

根据高中数学知识可以推出要求的就是使得\(\frac{px \mod q}{q}\)最接近\(\frac12\)\(x\),也就是\(px \mod q\)最接近\(\frac q2\)

有一个结论:\([px \mod q \in [l,r]] = \lfloor\frac{px-l}{q}\rfloor - \lfloor\frac{px-r-1}{q}\rfloor\)。考虑二分\(px \mod q\)\(\frac q2\)的距离,对于一个\(mid\),相当于要求是否存在\(x\)使得\(px \mod q \in [l=\frac q2-mid,r=\frac q2+mid]\)。根据上述结论,这等价于\(\sum_{x=a}^b\lfloor\frac{px-l}{q}\rfloor - \lfloor\frac{px-r-1}{q}\rfloor\)是否\(>0\)。这个式子是可以类欧求的。

求出最小距离以后,用\(\text{exgcd}\)还原\(x\)即可。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const ll Inf = 1e18;

int gi() {
 int x = 0, o = 1;
 char ch = getchar();
 while((ch < '0' || ch > '9') && ch != '-') {
  ch = getchar();
 }
 if(ch == '-') {
  o = -1, ch = getchar();
 }
 while(ch >= '0' && ch <= '9') {
  x = x * 10 + ch - '0', ch = getchar();
 }
 return x * o;
}

ll solve(ll n, ll a, ll b, ll c) {
 if(n < 0) {
  return 0;
 }
 if(!n) {
  return b / c;
 }
 if(a >= c || b >= c) {
  return solve(n, a % c, b % c, c) + n * (n + 1) / 2 * (a / c) + (n + 1) * (b / c);
 }
 ll m = (a * n + b) / c;
 return m * n - solve(m - 1, c, c - b - 1, a);
}

ll solve(ll l, ll r, ll a, ll b, ll c) {
 return solve(r, a, b, c) - solve(l - 1, a, b, c);
}

void exgcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y) {
 if(!b) {
  x = 1, y = 0;
  return;
 }
 exgcd(b, a % b, y, x), y -= a / b * x;
}

ll a, b, p, q;

ll solve(ll p, ll q, ll t) {
 ll gg = __gcd(p, q);
 if(t % gg != 0) {
  return Inf;
 }
 p /= gg, q /= gg, t /= gg;
 ll x, y;
 exgcd(p, q, x, y);
 x *= t, y *= t;
 ll k = (a - x) / q;
 x += k * q;
 while(x >= a) {
  x -= q;
 }
 while(x < a) {
  x += q;
 }
 return x;
}

int main() {
#ifndef ONLINE_JUDGE
 freopen("a.in", "r", stdin);
 freopen("a.out", "w", stdout);
#endif
 int T = gi();
 while(T--) {
  a = gi(), b = gi(), p = gi() << 1, q = gi() << 1;
  ll l = 0, w = q / 2, r = w;
  while(l < r) {
   ll mid = (l + r) >> 1;
   ll L = w - mid, R = w + mid;
   if(solve(a, b, p, q - L, q) - solve(a, b, p, q - R - 1, q)) {
    r = mid;
   } else {
    l = mid + 1;
   }
  }
  cout << min(solve(p, q, w - l), solve(p, q, w + l)) << endl;
 }
 return 0;
}

posted @ 2019-06-12 10:34  newbiegcz  阅读(786)  评论(4编辑  收藏