gavanwanggw

导航

BZOJ 1012 线段树||单调队列

非常裸的线段树  ||

单调队列:

假设一个节点在队列中既没有时间优势(早点入队)也没有值优势(值更大),那么显然不管在如何的情况下都不会被选为最大值。

   既然它仅仅在末尾选。那么自然能够满足以上的条件。


线段树

#include "stdio.h"
#include "string.h"
 
struct node
{
  int l,r,Max;
}data[800010];
 
 
int Max(int a,int b)
{
  if (a<b) return b;
  else return a;
}
 
void build(int l,int r,int k)
{
  int mid;
  data[k].l=l;
  data[k].r=r;
  data[k].Max=0;
  if (l==r) return ;
 
  mid=(l+r)/2;
 
  build(l,mid,k*2);
  build(mid+1,r,k*2+1);
}
 
void updata(int w,int k,int op)
{
  int mid;
  if (data[k].l==w && data[k].r==w)
  {
    data[k].Max=op;
    return ;
  }
 
  mid=(data[k].l+data[k].r)/2;
 
  if (w<=mid) updata(w,k*2,op);
  else updata(w,k*2+1,op);
 
  data[k].Max=Max(data[k*2].Max,data[k*2+1].Max);
}
 
int query(int l,int r,int k)
{
  int mid;
  if (data[k].l==l && data[k].r==r)
    return data[k].Max;
 
  mid=(data[k].l+data[k].r)/2;
 
  if (r<=mid) return query(l,r,k*2);
  else if (l>mid) return query(l,r,k*2+1);
  else return Max(query(l,mid,k*2),query(mid+1,r,k*2+1));
}
 
int main()
{
  int m,d,t,x,now;
  char ch[2];
  while (scanf("%d%d",&m,&d)!=EOF)
  {
    build(1,m,1);
    t=0;
    now=0;
    while (m--)
    {
      scanf("%s%d",ch,&x);
      if (ch[0]=='A')
      {
        x=(x+t)%d;
        now++;
        updata(now,1,x);
 
      }else
      {
        t=query(now-x+1,now,1);
        printf("%d\n",t);
      }
    }
  }
  return 0;
}
单调队列:

#include "stdio.h"
#include "string.h"
int f[200010];
int main()
{
  int t,now,m,d,x,i;
  char ch[2];
  while (scanf("%d%d",&m,&d)!=EOF)
  {
    t=0;
    now=0;
    while (m--)
    {
      scanf("%s%d",ch,&x);
      if (ch[0]=='A')
      {
        f[++now]=(x+t)%d;
        for (i=now-1;i>=1;i--)
        if (f[i]<f[now]) f[i]=f[now];
        else break;
      }
      else
        printf("%d\n",t=f[now-x+1]);

    }
  }
  return 0;
}


posted on 2017-07-29 10:21  gavanwanggw  阅读(156)  评论(0编辑  收藏  举报