hdu1045 Fire Net---二进制枚举子集

题目链接:
http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1045

题目大意:

给你一幅n*n的图,再给你一些点,这些点的上下左右不能再放其他点,除非有墙(‘X’)隔着,问最多可以放多少个这样的点。

思路:

由于n不大于4,最多16个点,想到可以二进制枚举子集,然后逐个判断每个子集的可行性。

 1 #include<iostream>
 2 #include<string>
 3 #include<vector>
 4 #include<cstdio>
 5 #include<cstring>
 6 #define FOR(i, a, b) for(int i = a; i < b; i++)
 7 using namespace std;
 8 int n, k;
 9 char a[10][10];
10 int dir[4][2] = {1,0,0,1,-1,0,0,-1};
11 bool judge(int x)
12 {
13   char b[10][10];
14   int c[20], tot = 0;
15   memcpy(b, a, sizeof(a));
16   for(int i = 0; i < n * n; i++)
17   {
18     if(x & (1 << i))
19     {
20       int xx = i / n;
21       int yy = i % n;
22       if(b[xx][yy] == 'X')return false;//剪枝,如果子集覆盖了墙,直接返回假 
23       b[xx][yy] = 'a';
24       c[tot++] = i;
25     }
26   }
27   for(int i = 0; i < tot; i++)//从每个点出发 
28   {
29     int x = c[i] / n;
30     int y = c[i] % n;
31     for(int i = 0; i < 4; i++)//四个方向遍历 
32     {
33       int xx = x + dir[i][0];
34       int yy = y + dir[i][1];
35       while(xx >= 0 && xx < n && yy >= 0 && yy < n)//控制边界 
36       {
37         if(b[xx][yy] == 'X')break;//碰到墙跳出循环 
38         if(b[xx][yy] == 'a')return false;//碰到另一个'a'说明有误 
39         xx += dir[i][0];//继续往这方向遍历 
40         yy += dir[i][1];
41       }
42     }
43   }
44   return true;
45 }
46 int f(int x)//返回子集中的size 
47 {
48   int tot = 0;
49   for(int i = 0; i < (n * n); i++)
50   {
51     if(x & (1 << i))tot++;
52   }
53   return tot;
54 }
55 int main()
56 {  
57   while(cin >> n && n)
58   {
59     int ans = 0;
60     for(int i = 0; i < n; i++)cin >> a[i];
61     for(int i = 0; i < (1 << (n * n)); i++)
62     {
63       if(judge(i))ans = max(ans, f(i));//更新最优解 
64     }
65     cout << ans << endl;
66   }
67   return 0;
68 }

 听说可以用贪心或者二分图解决,以后学到这里再来更新

posted @ 2018-03-30 10:33  _努力努力再努力x  阅读(237)  评论(0编辑  收藏  举报