read.csv 把 "T" 读成 "TRUE" 的问题

read.csv(text="A,B,T,T", header=FALSE)
##  V1 V2  V3  V4
## 1 A B TRUE TRUE

RT, 有的时候R读取数据的时候容易遇到这种问题。

怎样解决呢?

调整几个参数即可:

read.csv(text="A,B,T,T", header=FALSE, stringsAsFactors=FALSE, colClasses = c("character"))

##  V1 V2 V3 V4
##1 A B T T

这里面, T不会再变成logical类型,还是character类型

posted on 2015-06-05 13:12  Forever_YCC  阅读(289)  评论(0编辑  收藏  举报

导航