flame

又见炊烟

  博客园 :: 首页 :: 博问 :: 闪存 :: 新随笔 :: 联系 :: :: 管理 ::
  14 随笔 :: 0 文章 :: 3 评论 :: 0 引用


普通销售业务流程开票直接发货业务流程开票直接发货单据流程开票直接发货单据关系先发货后开票单据流程先发货后开票单据关系

posted on 2006-05-09 16:41  又见炊烟  阅读(...)  评论(...编辑  收藏