bzoj1052 [HAOI2007]覆盖问题 - 贪心

Description

某人在山上种了N棵小树苗。冬天来了,温度急速下降,小树苗脆弱得不堪一击,于是树主人想用一些塑料薄膜把这些小树遮盖起来,经过一番长久的思考,他决定用3个L*L的正方形塑料薄膜将小树遮起来。我们不妨将山建立一个平面直角坐标系,设第i棵小树的坐标为(Xi,Yi),3个L*L的正方形的边要求平行与坐标轴,一个点如果在正方形的边界上,也算作被覆盖。当然,我们希望塑料薄膜面积越小越好,即求L最小值。

Input

第一行有一个正整数N,表示有多少棵树。接下来有N行,第i+1行有2个整数Xi,Yi,表示第i棵树的坐标,保证不会有2个树的坐标相同。

Output

一行,输出最小的L值。

Sample Input

4
0 1
0 -1
1 0
-1 0

Sample Output

1

HINT

100%的数据,N<=20000

题解

把所有的点用一个最小的矩形圈起来,显然第一个正方形摆在四个角其中的一个,

删去它覆盖的点后,剩下的点变成一个子问题,再放一次正方形,判断下剩下的点是否在一个正方形内

 

 1 #include<iostream>
 2 #include<cstdio>
 3 #include<cstring>
 4 #include<cstdlib>
 5 #include<set>
 6 #include<ctime>
 7 #include<queue>
 8 #include<cmath>
 9 #include<algorithm>
10 #define inf 1000000000
11 #define ll long long
12 using namespace std;
13 int read()
14 {
15   int x=0,f=1;char ch=getchar();
16   while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-')f=-1;ch=getchar();}
17   while(ch>='0'&&ch<='9'){x=x*10+ch-'0';ch=getchar();}
18   return x*f;
19 }
20 int n,L,mid;
21 struct data{int x[20005],y[20005],top;}a,b;
22 void cut(data &a,int x1,int y1,int x2,int y2)
23 {
24   int tot=0;
25   for(int i=1;i<=a.top;i++)
26     if(a.x[i]<x1||a.x[i]>x2||a.y[i]<y1||a.y[i]>y2)
27     {
28       tot++;
29       a.x[tot]=a.x[i];
30       a.y[tot]=a.y[i];
31     }
32   a.top=tot;
33 } 
34 void solve(data &a,int fc)
35 {
36   int x1=inf,y1=inf,x2=-inf,y2=-inf;
37   for(int i=1;i<=a.top;i++)
38   {
39     x1=min(a.x[i],x1),x2=max(a.x[i],x2);
40     y1=min(a.y[i],y1),y2=max(a.y[i],y2);
41   }
42   if(fc==1)
43     cut(a,x1,y1,x1+mid,y1+mid);
44   if(fc==2)
45     cut(a,x2-mid,y1,x2,y1+mid);
46   if(fc==3)
47     cut(a,x1,y2-mid,x1+mid,y2);
48   if(fc==4)
49     cut(a,x2-mid,y2-mid,x2,y2);
50 }
51 bool jud()
52 {
53   data b;
54   for(int x=1;x<=4;x++)
55     for(int y=1;y<=4;y++)
56     {
57       b.top=a.top;
58       for(int i=1;i<=b.top;i++)
59         b.x[i]=a.x[i],b.y[i]=a.y[i];
60       solve(b,x);solve(b,y);
61       int x1=inf,y1=inf,x2=-inf,y2=-inf;
62       for(int i=1;i<=b.top;i++)
63       {
64         x1=min(b.x[i],x1),x2=max(b.x[i],x2);
65         y1=min(b.y[i],y1),y2=max(b.y[i],y2);
66       }
67       if(x2-x1<=mid&&y2-y1<=mid)return 1;
68     }
69   return 0;
70 }
71 int main()
72 {
73   n=read();a.top=n;
74   for(int i=1;i<=a.top;i++)
75     a.x[i]=read(),a.y[i]=read();
76   int l=1,r=inf;
77   while(l<=r)
78   {
79     mid=(l+r)>>1;
80     if(jud())L=mid,r=mid-1;
81     else l=mid+1;
82   }
83   printf("%d\n",L);
84 }

 

posted @ 2017-11-01 13:47  Kaiser-  阅读(65)  评论(0编辑  收藏