bzoj1083 繁忙的都市

 城市C是一个非常繁忙的大都市,城市中的道路十分的拥挤,于是市长决定对其中的道路进行改造。城市C的道
路是这样分布的:城市中有n个交叉路口,有些交叉路口之间有道路相连,两个交叉路口之间最多有一条道路相连
接。这些道路是双向的,且把所有的交叉路口直接或间接的连接起来了。每条道路都有一个分值,分值越小表示这
个道路越繁忙,越需要进行改造。但是市政府的资金有限,市长希望进行改造的道路越少越好,于是他提出下面的
要求: 1. 改造的那些道路能够把所有的交叉路口直接或间接的连通起来。 2. 在满足要求1的情况下,改造的
道路尽量少。 3. 在满足要求1、2的情况下,改造的那些道路中分值最大的道路分值尽量小。任务:作为市规划
局的你,应当作出最佳的决策,选择那些道路应当被修建。

Input

 第一行有两个整数n,m表示城市有n个交叉路口,m条道路。接下来m行是对每条道路的描述,u, v, c表示交叉
路口u和v之间有道路相连,分值为c。(1≤n≤300,1≤c≤10000)

Output

 两个整数s, max,表示你选出了几条道路,分值最大的那条道路的分值是多少。

Sample Input

4 5
1 2 3
1 4 5
2 4 7
2 3 6
3 4 8

Sample Output

3 6

题解:这道题就是最小生成树kruskal算法。
 1 #include<cstdio>
 2 #include<algorithm>
 3 #include<iostream>
 4 #include<cmath>
 5 #include<cstring>
 6 #include<string>
 7  
 8 using namespace std;
 9 const int MAXN=10007;
10  
11 struct fzy
12 {
13   int u,v,zhi;
14 }a[MAXN];
15 int num,n,m;
16 int f[307];
17  
18 void init()
19 {
20   num=0;
21   for (int i=0;i<307;i++)
22     f[i]=i;
23 }
24 bool cmp(fzy a,fzy b)
25 {
26   return a.zhi<b.zhi;
27 }
28 int find(int num)
29 {
30   if (f[num]!=num) f[num]=find(f[num]);
31   return f[num];
32 }
33 int main()
34 {
35   init();
36    
37   int x,y,z;
38   scanf("%d%d",&n,&m);
39   for (int i=1;i<=m;i++)
40   {
41     scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
42     a[++num].u=x;
43     a[num].v=y;
44     a[num].zhi=z;
45   }
46   sort(a+1,a+num+1,cmp);
47   int number=1,ans=0;
48   for (int i=1;i<=num;i++)
49   {
50     x=find(a[i].u),y=find(a[i].v);
51     if (x!=y)
52     {
53       number++;
54       ans=a[i].zhi;
55       f[y]=x;
56     }
57     if (number==n) break;
58   }  
59   printf("%d %d",n-1,ans);
60 }

 

posted @ 2017-09-17 13:13  Kaiser-  阅读(44)  评论(0编辑  收藏