Shiro thymeleaf整合使用

================================

©Copyright 蕃薯耀 2022-04-16

https://www.cnblogs.com/fanshuyao/

 

一、引入依赖

<!-- 使用见:https://github.com/theborakompanioni/thymeleaf-extras-shiro -->
<dependency>
  <groupId>com.github.theborakompanioni</groupId>
  <artifactId>thymeleaf-extras-shiro</artifactId>
  <version>${shiro-thymeleaf.version}</version>
</dependency>

 

 

二、配置ShiroDialect

/**
   * thymeleaf集成shiro的标签,前缀是:shiro
   * 
   * 需要在pom文件引入依赖:thymeleaf-extras-shiro
   * 
   * <li>hasPermission:多个通过英文逗号分隔</li>
   * <li>hasAllPermissions</li>
   * <li>hasAnyPermissions</li>
   * <li>lacksPermission</li>
   * 
   * <li>hasRole</li>
   * <li>hasAllRoles</li>
   * <li>hasAnyRoles</li>
   * <li>lacksRole</li>
   * 
   * <li>authenticated</li>
   * <li>user</li>
   * 
   * @see at.pollux.thymeleaf.shiro.dialect.ShiroDialect
   * 
   * @return
   */
  @Bean
  public ShiroDialect shiroDialect(){
    return new ShiroDialect();
  }

 

 

三、Html页面加入头xmlns:shiro

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org" 
    xmlns:shiro="http://www.pollix.at/thymeleaf/shiro">

增加头xmlns:shiro,会有提示。

 

 

四、Html页面具体使用


1、方式一:作为属性


作为属性,部分属性会有提示(shiro:hasAnyRoles有提示,hasRole没有提示(因为版本比较旧),但不影响hasRole的使用),另外在页面要有提示,必须引入:xmlns:shiro="http://www.pollix.at/thymeleaf/shiro"

<div shiro:hasRole="bbb">bb</div>

 

2、方式二:作为标签

作为标签,这种一般在 Jsp 页面使用,详细使用见:

https://shiro.apache.org/web.html#tag_library

经测试,在Thymeleaf使用也没问题,但没有自动完成的提示。

<shiro:hasRole name="aa">
  <div>aa</div>
</shiro:hasRole>

 

 

Shiro页面标签所有的属性可以看这个类:

at.pollux.thymeleaf.shiro.dialect.ShiroDialect

 

 

 

(时间宝贵,分享不易,捐赠回馈,^_^)

 

================================

©Copyright 蕃薯耀 2022-04-16

https://www.cnblogs.com/fanshuyao/

posted @ 2022-04-16 16:47  蕃薯耀  阅读(34)  评论(1编辑  收藏  举报