yml配置文件语法

一、yml基本语法

1、yml文件以缩进代表层级关系

2、缩进不允许使用tab只能使用空格

3、空格的个数不重要,只要相同层级的元素左对齐即可

4、大小写敏感

5、数据格式为,名称:(空格)值

二、yml支持的数据格式

1、对象:键值对的集合(key:value)

         字符串不用使用双引号或单引号圈起来

         双引号圈住时不会转义字符串中的特殊字符

         单引号圈住时会转义字符串中的特殊字符

2、数组:一组按顺序排列的值

         数组名:

              -元素1

              -元素2

         行内写法:

           数组名:[元素1,元素2,元素3]

3、字面量:单个的、不可再分的值(数字、字符串、布尔值)

posted @ 2019-08-14 16:08  fanrenren  阅读(7691)  评论(0编辑  收藏  举报