[Jobdu] 题目1529:棋盘寻宝

题目描述:

现在有一个8*8的棋盘,上面放着64个价值不等的礼物,每个小的棋盘上面放置一个礼物(礼物的价值大于0小于1000),一个人的初始位置在棋盘的左上角,每次他只能向下或向右移动一步,并拿走对应棋盘上的礼物,结束位置在棋盘的右下角,请设计一个算法使其能够获得最大价值的礼物。

 

输入:

输入包含多个测试用例,每个测试用例共有8行8列,第i行的第j列的数字代表了该处棋盘上的礼物的价值,每两个数之间用空格隔开。

 

输出:

对于每组测试用例,请输出你能够获得最大价值的礼物。

 

样例输入:
2 8 15 1 10 5 19 19
3 5 6 6 2 8 2 12
16 3 8 17 12 5 3 14
13 3 2 17 19 16 8 7
12 19 10 13 8 20 16 15
4 12 3 14 14 5 2 12
14 9 8 5 3 18 18 20
4 2 10 19 17 16 11 3
样例输出:
194

微策略2012年校园招聘笔试题

 1 #include <iostream>
 2 #include <cstdio>
 3 using namespace std;
 4 
 5 int main() {
 6   //freopen("input.txt", "r", stdin);
 7   int a[8][8];
 8   while (cin >> a[0][0]) {
 9     for(int i = 0; i < 8; ++i) {
10       for (int j = 0; j < 8; ++j) {
11         if (i != 0 || j != 0)
12           cin >> a[i][j];
13         if (i == 0 && j != 0) 
14           a[i][j] += a[i][j-1];
15         if (i != 0 && j == 0) 
16           a[i][j] += a[i-1][j];
17         if (i != 0 && j != 0) 
18           a[i][j] += (a[i-1][j] > a[i][j-1]) ? 
19             a[i-1][j] : a[i][j-1];
20       }
21     }
22     cout << a[7][7] << endl;
23   }
24   return 0;
25 }

 

 

posted @ 2014-04-01 21:15  Eason Liu  阅读(394)  评论(0编辑  收藏  举报