BZOJ5340: [Ctsc2018]假面【概率+期望】【思维】

LINK


思路

首先考虑减血,直接一个dp做过去,这个部分分不难拿

然后是\(op=1\)的部分

首先因为要知道每个人被打的概率,所以需要算出这个人活着的时候有多少个人活着时概率是什么

那么用\(g_{i,j}\)表示第i个人还活着的时候还有其他的j个人活着的概率

这个东西暴力DP是\(n^3\)

那么可以考虑优化,用\(f_{i,j}\)表示前i个人有j个人活着的概率

有转移:\(f_{i,j}=f_{i-1,j-1}*(1-p_i)+f_{i-1,j}*p_i\),其中\(p_i\)表示第i个人已经死了的概率

j等于0特判一下就好了

因为我们用任意i的顺序做f的DP最后的\(f_{n}\)那一行都不会变

所以可以考虑用\(f_n\)逆推回g,因为\(g_{i,j}=f_{n-1,j}\),我们默认这个时候正在算的i是最后一个

那么根据上面的转移式可以得到\(f_{i-1,j}=\frac{f_{i,j}-(1-p_{now})*f_{i-1,j-1}}{p_{now}}\)

\(p_{now}=0\)的时候我们发现\(f_{i,j}=f_{i-1,j-1}\),也就是说最后一个人无论如何是不会死的,那么\(f_{i-1,j}=f_{i,j+1}\)

而当j=0的时候我们又需要特判了,首先入如果\(p_{now}=0\)\(g_{now,0} = f_{n,1}\),否则\(g_{now,0}=\frac{f_{n,0}}{p_{now}}\)

剩下的很简单

然后就愉快结束了


#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long ll;

namespace io {

const int BUFSIZE = 1 << 20;
char ibuf[BUFSIZE], *is = ibuf, *it = ibuf;
char obuf[BUFSIZE], *os = obuf, *ot = obuf + BUFSIZE - 1;

char read_char() {
 if (is == it)
  it = (is = ibuf) + fread(ibuf, 1, BUFSIZE, stdin);
 return *is++;
}

int read_int() {
 int x = 0, f = 1;
 char c = read_char();
 while (!isdigit(c)) {
  if (c == '-') f = -1;
  c = read_char();
 }
 while (isdigit(c)) x = x * 10 + c - '0', c = read_char();
 return x * f;
}

ll read_ll() {
 ll x = 0, f = 1;
 char c = read_char();
 while (!isdigit(c)) {
  if (c == '-') f = -1;
  c = read_char();
 }
 while (isdigit(c)) x = x * 10 + c - '0', c = read_char();
 return x * f;
}

void read_string(char* s) {
 char c = read_char();
 while (isspace(c)) c = read_char();
 while (!isspace(c)) *s++ = c, c = read_char();
 *s = 0;
}

void flush() {
 fwrite(obuf, 1, os - obuf, stdout);
 os = obuf;
}

void print_char(char c) {
 *os++ = c;
 if (os == ot) flush();
}

void print_int(int x) {
 static char q[20];
 if (!x) print_char('0');
 else {
  if (x < 0) print_char('-'), x = -x;
  int top = 0;
  while (x) q[top++] = x % 10 + '0', x /= 10;
  while (top--) print_char(q[top]);
 }
}

void print_ll(ll x) {
 static char q[20];
 if (!x) print_char('0');
 else {
  if (x < 0) print_char('-'), x = -x;
  int top = 0;
  while (x) q[top++] = x % 10 + '0', x /= 10;
  while (top--) print_char(q[top]);
 }
}

struct flusher_t {
 ~flusher_t() {
  flush();
 }
} flusher;

};
using namespace io;

const int Mod = 998244353;
const int N = 210;

int add(int a, int b) {
 return (a += b) >= Mod ? a - Mod : a;
}

int sub(int a, int b) {
 return (a -= b) < 0 ? a + Mod : a;
}

int mul(int a, int b) {
 return 1ll * a * b % Mod;
}

int fast_pow(int a, int b) {
 int res = 1;
 while (b) {
  if (b & 1) res = mul(res, a);
  b >>= 1;
  a = mul(a, a);
 }
 return res;
}

int n, q, m[N], inv[N];
int c[N], res[N];
int p[N][N], f[N][N], g[N][N];

//p[i][j] 第i个人 还有j点血的概率
//f[i][j] 前i个人还有j个人活下来的概率
//g[i][j] 除了第i个人 还有j个人活下来的概率 

int main() {
 n = read_int();
 inv[0] = 1;
 for (int i = 1; i <= n; ++i) {
  m[i] = read_int();
  p[i][m[i]] = 1;
  inv[i] = fast_pow(i, Mod - 2);
 }
 q = read_int();
 while (q--) {
  int op = read_int();
  if (!op) {
   int x = read_int(), p1 = read_int(), p2 = read_int();
   int k = mul(fast_pow(p2, Mod - 2), p1);
   p[x][0] = add(p[x][0], mul(p[x][1], k));
   for (int i = 1; i <= m[x]; ++i) {
    p[x][i] = add(mul(p[x][i + 1], k), mul(p[x][i], sub(1, k)));
   }
  } else {
   int num = read_int();
   for (int i = 1; i <= num; ++i) {
    c[i] = read_int();
   }
   f[0][0] = 1;
   for (int i = 1; i <= num; ++i) {
    f[i][0] = mul(f[i - 1][0], p[c[i]][0]);
    for (int j = 1; j <= i; ++j) {
     f[i][j] = add(mul(f[i - 1][j - 1], sub(1, p[c[i]][0])), mul(f[i - 1][j], p[c[i]][0]));
    }
   }
   for (int i = 1; i <= num; ++i) {
    int invp = fast_pow(p[c[i]][0], Mod - 2);
    if (!p[c[i]][0]) g[i][0] = f[num][1];
    else g[i][0] = mul(f[num][0], invp); //** 
    for (int j = 1; j < num; ++j) {
     if (!p[c[i]][0]) g[i][j] = f[num][j + 1];
     else g[i][j] = mul(invp, sub(f[num][j], mul(g[i][j - 1], sub(1, p[c[i]][0]))));
    }
   }
   for (int i = 1; i <= num; ++i) {
    res[i] = 0;
    for (int j = 0; j < num; ++j) {
     res[i] = add(res[i], mul(inv[j + 1], g[i][j]));
    }
    res[i] = mul(res[i], sub(1, p[c[i]][0]));
    print_int(res[i]), print_char(' ');
   }
   print_char('\n');
  }
 }
 for (int i = 1; i <= n; ++i) {
  int cur = 0;
  for (int j = 1; j <= m[i]; ++j) {
   cur = add(cur, mul(p[i][j], j));
  } 
  print_int(cur), print_char(' ');
 }
 return 0;
}
posted @ 2018-12-06 20:37  Dream_maker_yk  阅读(...)  评论(...编辑  收藏