ASP网页乱码解决

         突发奇想,同时也实验了一下:

         将乱码的网页文件保存为Unicode编码并且添加签名(使用Emeditor),相信多数浏览器都支持Unicode,然后再打开,就会发现编码已经锁定为Unicode编码不可变更了

        初步实验成功,不保证一定行,呵呵

posted @ 2009-03-27 17:26  dzqabc  阅读(191)  评论(0编辑  收藏  举报