js监听事件的绑定与移除

 监听事件的绑定与移除主要是addEventListener和removeEventListener的运用。

addEventListener语法

element.addEventListener(type,handler,false/true)

type:事件类型

handler:事件执行触发的函数

false/true:false为冒泡/ture为捕获,参数是true,表示在捕获阶段调用事件处理程序;如果是false,表示在冒泡阶段调用事件处理程序。

事件捕获:父级元素先触发,子集元素后触发;

事件冒泡:子集元素先触发,父级元素后触发;

一般的绑定事件,都是采用冒泡方式,也就是使用false

removeEventListener语法

element.removeEventListener(type,handler,false/true)

参数值含义和上述一样。

 

接下来用例子进一步理解监听事件的绑定与移除

例1:

 1 <!DOCTYPE html>
 2 <html>
 3 <head lang="en">
 4   <meta charset="UTF-8">
 5   <title></title>
 6 </head>
 7 <body>
 8 <input type="button" value="test1" id="btn1">
 9 <input type="button" value="test2" id="btn2">
10 <script>
11   var btn1=document.getElementById("btn1");/*实名函数*/
12   var count=0;
13   var handle1=function() {
14     alert(count++);
15     if (count == 3) {
16       alert("事件结束")
17       btn1.removeEventListener("click",handle1,false);
18     }
19   }
20   btn1.addEventListener('click',handle1,false);
21 
22 
23   var btn2=document.getElementById("btn2");/*匿名函数*/
24   btn2.addEventListener("click",function(){
25     alert(123);
26     removeEventListener("click",function(){
27       alert(123)
28     },false)
29   },false)
30 </script>
31 </body>
32 </html>

通过匿名函数是无法消除监听事件,只有通过实名函数才能。

例2:利用库来处理事件的绑定和移除会更加方便

(1)js事件的绑定与移除库

 1 /**
 2 * Created by asus on 2016/11/1.
 3 */
 4 var EventUtil={
 5   /*检测绑定事件*/
 6   addHandler:function(element,type,handler){
 7     if(element.addEventListener){
 8       element.addEventListener(type,handler,false);
 9     }
10     else if(element.attachEvent){
11       element.attachEvent('on'+type,handler);
12     }
13     else{
14       element["on"+type]=handler /*直接赋给事件*/
15     }
16 
17   },
18   /*通过removeHandler*/
19   removeHandler:function(element,type,handler) {  /*Chrome*/
20     if (element.removeEventListener)
21       element.removeEventListener(type, handler, false);
22     else if (element.deattachEvent) {        /*IE*/
23       element.deattachEvent('on' + type, handler);
24     }
25     else {
26       element["on" + type] = null;
27       /*直接赋给事件*/
28     }
29   }
30 
31 };

(2)HTML

 1 <!DOCTYPE html>
 2 <html>
 3 <head lang="en">
 4   <meta charset="UTF-8">
 5   <title></title>
 6   <script src="封装监听事件.js"></script>
 7 </head>
 8 <body>
 9 <input type="button" value="bangding" id="btn">
10 <input type="button" value="yichu" id="btn1">
11   <script type="text/javascript">
12     var btn=document.getElementById("btn");
13     var bangding=function(){
14       alert("你好!")
15       }
16     EventUtil.addHandler(btn,"click",bangding);
17 
18     var btn1=document.getElementById("btn1");
19     var yichu=function(){
20      alert("你好已被移除!");
21       EventUtil.removeHandler(btn,"click",bangding)
22     }
23     EventUtil.addHandler(btn1,"click",yichu)
24   </script>
25 </body>
26 </html>

这就是简单的监听事件的绑定与移除。

 

posted @ 2016-11-01 19:56  dirk_jian  阅读(85627)  评论(2编辑  收藏  举报