linux统计文件夹下文件个数

写博客记录下自己在开发中遇到的点点滴滴,对自己的学习技术,梳理难点还是有很大帮助的

第一次写博客,还是从简单的入手吧

 

实习时写了一个下载图片的程序,下载完之后要统计下载的图片个数(按uid分文件夹存储的,每天大约1000多个uid)

 

统计某当前目录下的文件个数:

ls -l | grep "^-" | wc -l

 

统计当前目录下的文件个数(含子文件夹):

ls -lR | grep "^-" | wc -l

 

统计当前目录下文件夹个数:

ls -l | grep "^d" | wc -l

 

解释一下各个命令:ls -l列出目录下的所有文件,R参数表示递归子目录,grep "^-"表示筛选出文件,grep "^d"表示筛选出文件夹,wc -l 表示统计行数

posted @ 2016-12-11 11:46  digittube  阅读(4129)  评论(0编辑  收藏  举报