Comsteed | 航纶

        天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物.

  博客园 :: 首页 :: 博问 :: 闪存 :: 新随笔 :: 联系 :: 订阅 订阅 :: 管理 ::
  77 随笔 :: 0 文章 :: 9 评论 :: 1 引用

公告

生活的本质就是快乐,在有限的生命里,快乐地生活。

包容,是快乐;

工作,是快乐;

学习,是快乐;

创新,是快乐;

进步,是快乐。

posted on 2008-03-27 21:28 航纶 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏