【BZOJ4552】排序(线段树,二分答案)

【BZOJ4552】排序(线段树,二分答案)

题面

BZOJ

题解

好神的题啊
直接排序我们做不到
怎么维护?
考虑一下,如果我们随便假设一个答案
怎么检验它是否成立?
把这个数设成\(1\),其他的数字都设成\(0\)
最后检查一下这个位置是不是\(1\)就好啦

但是这样没法排序
那么,我们考虑二分一个答案,
把所有比\(mid\)大的数都设成\(1\)
这样,如果在第\(Q\)位上的数字是\(1\)
意味着有一个不小于当前\(mid\)的数在这个位置上
否则就是一个比\(mid\)小的数在这个位置上
这样就可以二分答案啦

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<algorithm>
#include<set>
#include<map>
#include<vector>
#include<queue>
using namespace std;
#define ll long long
#define RG register
#define MAX 222222
#define lson (now<<1)
#define rson (now<<1|1)
inline int read()
{
    RG int x=0,t=1;RG char ch=getchar();
    while((ch<'0'||ch>'9')&&ch!='-')ch=getchar();
    if(ch=='-')t=-1,ch=getchar();
    while(ch<='9'&&ch>='0')x=x*10+ch-48,ch=getchar();
    return x*t;
}
struct Work{int l,r,opt;}p[MAX];
int t[MAX<<2],tag[MAX<<2];
int a[MAX],b[MAX],n,m,Q;
void Build(int now,int l,int r)
{
	tag[now]=-1;
	if(l==r){t[now]=b[l];return;}
	int mid=(l+r)>>1;
	Build(lson,l,mid);Build(rson,mid+1,r);
	t[now]=t[lson]+t[rson];
}
void puttag(int now,int l,int r,int w)
{
	tag[now]=w;
	t[now]=(r-l+1)*w;
}
void pushdown(int now,int l,int r)
{
	if(tag[now]==-1)return;
	int mid=(l+r)>>1;
	puttag(lson,l,mid,tag[now]);
	puttag(rson,mid+1,r,tag[now]);
	tag[now]=-1;
}
int Query(int now,int l,int r,int L,int R)
{
	if(L<=l&&r<=R)return t[now];
	pushdown(now,l,r);
	int ret=0,mid=(l+r)>>1;
	if(L<=mid)ret+=Query(lson,l,mid,L,R);
	if(R>mid)ret+=Query(rson,mid+1,r,L,R);
	return ret;
}
void Modify(int now,int l,int r,int L,int R,int w)
{
	if(L<=l&&r<=R){puttag(now,l,r,w);return;}
	pushdown(now,l,r);
	int mid=(l+r)>>1;
	if(L<=mid)Modify(lson,l,mid,L,R,w);
	if(R>mid)Modify(rson,mid+1,r,L,R,w);
	t[now]=t[lson]+t[rson];
}
void Work(int i)
{
	int ss=Query(1,1,n,p[i].l,p[i].r);
	if(p[i].opt==0)
	{
		ss=p[i].r-p[i].l+1-ss;
		if(ss!=0)Modify(1,1,n,p[i].l,p[i].l+ss-1,0);
		if(ss!=p[i].r-p[i].l+1)Modify(1,1,n,p[i].l+ss,p[i].r,1);
	}
	else
	{
		if(ss!=0)Modify(1,1,n,p[i].l,p[i].l+ss-1,1);
		if(ss!=p[i].r-p[i].l+1)Modify(1,1,n,p[i].l+ss,p[i].r,0);
	}
}
bool check(int mid)
{
	for(int i=1;i<=n;++i)if(a[i]>=mid)b[i]=1;else b[i]=0;
	Build(1,1,n);
	for(int i=1;i<=m;++i)Work(i);
	return Query(1,1,n,Q,Q);
}
int main()
{
	n=read();m=read();
	for(int i=1;i<=n;++i)a[i]=read();
	for(int i=1;i<=m;++i)p[i].opt=read(),p[i].l=read(),p[i].r=read();
	Q=read();
	int l=1,r=n,ans=0;
	while(l<=r)
	{
		int mid=(l+r)>>1;
		if(check(mid))l=mid+1,ans=mid;
		else r=mid-1;
	}
	printf("%d\n",ans);
	return 0;
}

posted @ 2018-02-25 11:35  小蒟蒻yyb  阅读(206)  评论(5编辑  收藏  举报