IFROG线上赛做过的题目

#6

1068:

找规律

int main(){
  int t,n;
  cin>>t;
  while(t--){
    cin>>n;
    if(n%3==0)printf("%d\n",n/3);
    else printf("%d\n",n);
  }
}

1069

二维树状数组

int bit[1234][1234],n;
int cha(int x1,int y1,int d){
  for(int a=x1;a<=n+1;a+=(a&-a))
  for(int b=y1;b<=n+1;b+=(b&-b))bit[a][b]+=d;
} 
int sum(int x,int y){
  int ans=0;
  for(int a=x;a>=1;a-=(a&-a))
  for(int b=y;b>=1;b-=(b&-b))ans+=bit[a][b];
  return ans; 
}
void solve(){memset(bit,0,sizeof(bit));
  n=gi;int q=gi;
  for(int i=1;i<=q;i++){
    char s[3];
    scanf("%s",s);
    if(s[0]=='Q'){
      int x,y;
      x=gi;y=gi;
      printf("%d\n",sum(x,y));
    }
    if(s[0]=='C'){
      int x1,y1,x2,y2;
      x1=gi;y1=gi;x2=gi;y2=gi;
      cha(x2+1,y2+1,1);//puts("!");
      cha(x1,y1,1);//puts("!");
      cha(x1,y2+1,-1);//puts("!");
      cha(x2+1,y1,-1);//puts("!");
    }
  }
}
int main(){
  int t=gi;
  while(t--){
    
    solve();
    if(t)puts("");
  }
}

 

#7

1071

观察之后发现在前缀和意义下一次操作只会变换前缀和的顺序,不会产生或改变值出现的次数

int main(){
  int t=gi;
  while(t--){
    n=gi;
    s1[0]=s2[0]=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)a[i]=gi,s1[i]=s1[i-1]+a[i];
    for(int i=1;i<=n;i++)b[i]=gi,s2[i]=s2[i-1]+b[i];
    sort(s1+1,s1+n+1);
    sort(s2+1,s2+n+1);
    string ans="Yes";
    for(int i=1;i<=n;i++){
      if(s1[i]!=s2[i]){
        ans="No";break;
      }
    }
    cout<<ans<<endl;
  }
}

1072

拿一个set一个vector暴力删除子树,由于出现过的结点最多n个,set操作不会超过n次,所以暴力删除

int t,cnt,dep[123456];
set<pair<int,int> >s;
vector<int>son[123456];
void dfs(int x){
  for(int i=0;i<son[x].size();i++){
    s.erase((make_pair(-dep[son[x][i]],son[x][i])));
    dfs(son[x][i]);
  }
  son[x].clear();
}
int main(){
  t=gi;int n=0;
  while(t--){
    for(int i=1;i<=n;i++)son[i].clear();
    n=gi;
    memset(dep,0,sizeof(dep));
    cnt=1;
    s.clear();
    s.insert(make_pair(-dep[1],1));
    for(int i=1;i<=n;i++){
      char ch=getchar();
      int x=gi;
      if(ch=='+'){
      ++cnt;
        if(s.find(make_pair(-dep[x],x))!=s.end()){
          dep[cnt]=dep[x]+1;
          son[x].push_back(cnt);
          s.insert(make_pair(-dep[cnt],cnt));
        }
      }else{
        dfs(x);
        s.erase(make_pair(-dep[x],x));
      }
      cout<<s.begin()->second<<"\n";
    }
  }
  return 0;
}

1073

。。

int n,T,a[123456];
int ans[123456],_;
int main(){
  T=gi;
  while(T--){
    int n=gi;
    map<int,int>m;
    for(int i=1;i<=n;i++)a[i]=gi,m[a[i]]++;
    bool flag=1; _=0;
    for(map<int,int>::iterator it=m.begin();it!=m.end();*it++){
      if(it->second>1)flag=0,ans[++_]=it->first;
    }
    if(flag)puts("none");else{
      for(int i=1;i<_;i++)printf("%d ",ans[i]);
      printf("%d",ans[_]);
    puts("");
    }
  }
}

1074

能量项链。

int n,e[1234];
int f[1234][1234];
int main(){
  int T=gi;
  while(T--){
    n=gi;
    memset(f,0,sizeof(f));
    for(int i=1;i<=n;i++)e[i]=gi;
    e[0]=e[n+1]=1;
    for(int j=2;j<=n+1;j++)
      for(int i=j-1;i>=0;i--)
        for(int k=i;k<j;k++)
          f[i][j]=max(f[i][k]+f[k+1][j]+e[i]*e[k+1]*e[j+1],f[i][j]);
    cout<<f[0][n]<<endl;
  }
}
posted @ 2016-12-24 18:40 zhouyis 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏