05 HDFS Java API应用实例

一、在Ubuntu系统中安装和配置Eclipse

 

 

二、利用hadoop 的java api,向HDFS写一个文件。写入内容含自己的姓名学号信息。

 

 

 

 

三、从HDFS读取一个文件的内容并显示。

 

 

 

 

 

 

 

posted @ 2021-11-02 19:32  梦寂  阅读(3)  评论(0编辑  收藏  举报