Java多例模式

多例模式又划分为有上限多例模式和无上限多例模式两种,没上限的多例模式和直接 new 一个对象没什么差别,此处不做记录。

有上限多例模式:实际上是单例模式的推广,如果它的上限是1,那么就成了单例模式了.
多例模式特点:
     1. 多例类可以有多个实例
     2. 多例类必须自己创建自己的实例,并管理自己的实例,和向外界提供自己的实例

实际的例子....一副麻将有两颗色子.色子就是多例类,每颗都代表不同的状态。

代码示例如下:

 

  1.  
   package com.sxh.singleton;
  2.  
   import java.util.ArrayList;
  3.  
   import java.util.List;
  4.  
   import java.util.Random;
  5.  
    
  6.  
   public class Dice {
  7.  
   private static final Dice dice1 = new Dice();
  8.  
   private static final Dice dice2 = new Dice();
  9.  
   private static List<Dice> list = new ArrayList<Dice>();//用于放多个实例的list
  10.  
   private static final int maxCount = 2;//最多的实例数
  11.  
   static{
  12.  
   list.add(dice1);
  13.  
   list.add(dice2);
  14.  
   }
  15.  
   private Dice(){}//私有构造方法,避免外部创建实例
  16.  
    
  17.  
   /**
  18.  
   * @description: 随机拿取实例
  19.  
   */
  20.  
   public static Dice getInstance(){
  21.  
   Random random = new Random();
  22.  
   int current = random.nextInt(maxCount);
  23.  
   return list.get(current);
  24.  
   }
  25.  
    
  26.  
   /**
  27.  
   * @description: 指定拿取某一个实例
  28.  
   */
  29.  
   public static Dice getInstance(int index){
  30.  
   return list.get(index);
  31.  
   }
  32.  
   }
posted @ 2018-09-05 10:23  borter  阅读(316)  评论(0编辑  收藏  举报