python——矩阵的奇异值分解,对图像进行SVD

矩阵SVD

 奇异值分解(Singular Value Decomposition)是一种重要的矩阵分解方法,可以看做是对方阵在任意矩阵上的推广。Singular的意思是突出的,奇特的,非凡的,按照这样的翻译似乎也可以叫做矩阵的优值分解。

 假设矩阵A是一个m*n阶的实矩阵,则存在一个分解使得:

其中,是一个对角阵,只有对角线上面有元素,对角先上面的元素称为矩阵A的奇异值,通常将其进行从大到小排列,在numpy中的api返回的是一个奇异值的向量,我们可以将其转换为对角阵。U和V都是单位正交阵,U和V的第i列是关于对应第i个特征值的奇异左右奇异向量。

 下面给出一个实际的例子,对矩阵A进行奇异值分解:

 矩阵奇异值分解的运用非常的广泛,PCA,推荐系统,数据压缩,矩阵分解,这里就不介绍它的推导过程和原理了,想了解的同学可以查阅相关的资料,下面我们使用SVD来对图像进行分解,使用不同数量的奇异值来对图像进行压缩。我们的图像是500*980大小,总得奇异值有500个,当我们使用30个奇异值的时候,发现图像已经有点清晰了,确实很强大。

import numpy as np
import matplotlib.image as mping
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib as mpl


def image_svd(n, pic):
  a, b, c = np.linalg.svd(pic)
  svd = np.zeros((a.shape[0],c.shape[1]))
  for i in range(0, n):
    svd[i, i] = b[i]
  img = np.matmul(a, svd)
  img = np.matmul(img, c)
  img[ img >= 255] = 255
  img[ 0 >= img ] = 0
  img = img.astype(np.uint8)
  return img


if __name__ == '__main__':
  mpl.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
  mpl.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

  path = './simplepython/ImgSVD/a.jpg'
  img = mping.imread(path)
  print(img.shape)
  
  r = img[:, :, 0]
  g = img[:, :, 1]
  b = img[:, :, 2]
  plt.figure(figsize=(50, 100))
  for i in range(1, 31):
    r_img = image_svd(i, r)
    g_img = image_svd(i, g)
    b_img = image_svd(i, b)
    pic = np.stack([r_img, g_img, b_img], axis=2)
    print(i)
    plt.subplot(5, 6, i)
    plt.title("图像的SVD分解,使用前 %d 个特征值" %(i))
    plt.axis('off')
    plt.imshow(pic)
  plt.suptitle("图像的SVD分解")
  plt.subplots_adjust()
  plt.show()

原图片:嘉文四世

 

posted @ 2019-04-23 20:58  Baby-Lily  阅读(7217)  评论(0编辑  收藏  举报