BZOJ - 2588 Spoj 10628. Count on a tree (可持久化线段树+LCA/树链剖分)

题目链接

第一种方法,dfs序上建可持久化线段树,然后询问的时候把两点之间的所有树链扒出来做差。

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 typedef long long ll;
 4 const int N=1e5+10,inf=0x3f3f3f3f;
 5 int hd[N],ne,n,n2,m,fa[N],son[N],siz[N],dep[N],top[N],dfn[N],rnk[N],tot,rt[N],ls[N*20],rs[N*20],val[N*20],tot2,a[N],b[N],ql[100],qr[100],nl,nr;
 6 struct E {int v,nxt;} e[N<<1];
 7 void addedge(int u,int v) {e[ne]= {v,hd[u]},hd[u]=ne++;}
 8 void dfs1(int u,int f,int d) {
 9   fa[u]=f,son[u]=0,siz[u]=1,dep[u]=d;
10   for(int i=hd[u]; ~i; i=e[i].nxt) {
11     int v=e[i].v;
12     if(v==fa[u])continue;
13     dfs1(v,u,d+1),siz[u]+=siz[v];
14     if(siz[v]>siz[son[u]])son[u]=v;
15   }
16 }
17 void dfs2(int u,int tp) {
18   top[u]=tp,dfn[u]=++tot,rnk[tot]=u;
19   if(son[u])dfs2(son[u],tp);
20   for(int i=hd[u]; ~i; i=e[i].nxt) {
21     int v=e[i].v;
22     if(v==fa[u]||v==son[u])continue;
23     dfs2(v,v);
24   }
25 }
26 #define mid ((l+r)>>1)
27 void upd(int& u,int v,int x,int l=1,int r=n2) {
28   if(!u)u=++tot2;
29   val[u]=val[v]+1;
30   if(l==r)return;
31   if(x<=mid)upd(ls[u],ls[v],x,l,mid),rs[u]=rs[v];
32   else upd(rs[u],rs[v],x,mid+1,r),ls[u]=ls[v];
33 }
34 int ask(int u,int v,int k) {
35   for(nl=nr=0; top[u]!=top[v]; u=fa[top[u]]) {
36     if(dep[top[u]]<dep[top[v]])swap(u,v);
37     ql[nl++]=rt[dfn[top[u]]-1],qr[nr++]=rt[dfn[u]];
38   }
39   if(dep[u]<dep[v])swap(u,v);
40   ql[nl++]=rt[dfn[v]-1],qr[nr++]=rt[dfn[u]];
41   int l=1,r=n2;
42   while(l<r) {
43     int cnt=0;
44     for(int i=0; i<nr; ++i)cnt+=val[ls[qr[i]]];
45     for(int i=0; i<nl; ++i)cnt-=val[ls[ql[i]]];
46     if(k<=cnt) {
47       for(int i=0; i<nr; ++i)qr[i]=ls[qr[i]];
48       for(int i=0; i<nl; ++i)ql[i]=ls[ql[i]];
49       r=mid;
50     } else {
51       k-=cnt;
52       for(int i=0; i<nr; ++i)qr[i]=rs[qr[i]];
53       for(int i=0; i<nl; ++i)ql[i]=rs[ql[i]];
54       l=mid+1;
55     }
56   }
57   return l;
58 }
59 int main() {
60   memset(hd,-1,sizeof hd),ne=0;
61   scanf("%d%d",&n,&m);
62   for(int i=1; i<=n; ++i)scanf("%d",&a[i]);
63   for(int i=1; i<=n; ++i)b[i-1]=a[i];
64   sort(b,b+n),n2=unique(b,b+n)-b;
65   for(int i=1; i<=n; ++i)a[i]=(lower_bound(b,b+n2,a[i])-b)+1;
66   for(int i=1; i<n; ++i) {
67     int u,v;
68     scanf("%d%d",&u,&v);
69     addedge(u,v),addedge(v,u);
70   }
71   tot=0,dfs1(1,0,1),dfs2(1,1);
72   memset(rt,0,sizeof rt),tot2=0;
73   for(int i=1; i<=n; ++i)upd(rt[i],rt[i-1],a[rnk[i]],1,n2);
74   for(int last=0; m--;) {
75     int u,v,k;
76     scanf("%d%d%d",&u,&v,&k),u^=last;
77     int ans=b[ask(u,v,k)-1];
78     printf("%d\n",ans),last=ans;
79   }
80   return 0;
81 }
View Code

仔细一想这样似乎麻烦了点。因为没有修改操作,我们可以直接用子结点继承父节点的方式来建线段树,然后查询的时候,用u,v的线段树减去lca的线段树再减去lca父节点的线段树即可。

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 typedef long long ll;
 4 const int N=1e5+10,inf=0x3f3f3f3f;
 5 int hd[N],ne,n,n2,m,fa[N],son[N],siz[N],dep[N],top[N],dfn[N],rnk[N],tot,rt[N],ls[N*20],rs[N*20],val[N*20],tot2,a[N],b[N],ql[100],qr[100],nl,nr;
 6 struct E {int v,nxt;} e[N<<1];
 7 void addedge(int u,int v) {e[ne]= {v,hd[u]},hd[u]=ne++;}
 8 void dfs1(int u,int f,int d) {
 9   fa[u]=f,son[u]=0,siz[u]=1,dep[u]=d;
10   for(int i=hd[u]; ~i; i=e[i].nxt) {
11     int v=e[i].v;
12     if(v==fa[u])continue;
13     dfs1(v,u,d+1),siz[u]+=siz[v];
14     if(siz[v]>siz[son[u]])son[u]=v;
15   }
16 }
17 void dfs2(int u,int tp) {
18   top[u]=tp,dfn[u]=++tot,rnk[tot]=u;
19   if(son[u])dfs2(son[u],tp);
20   for(int i=hd[u]; ~i; i=e[i].nxt) {
21     int v=e[i].v;
22     if(v==fa[u]||v==son[u])continue;
23     dfs2(v,v);
24   }
25 }
26 #define mid ((l+r)>>1)
27 void upd(int& u,int v,int x,int l=1,int r=n2) {
28   if(!u)u=++tot2;
29   val[u]=val[v]+1;
30   if(l==r)return;
31   if(x<=mid)upd(ls[u],ls[v],x,l,mid),rs[u]=rs[v];
32   else upd(rs[u],rs[v],x,mid+1,r),ls[u]=ls[v];
33 }
34 void dfs3(int u) {
35   upd(rt[u],rt[fa[u]],a[u]);
36   for(int i=hd[u]; ~i; i=e[i].nxt) {
37     int v=e[i].v;
38     if(v==fa[u])continue;
39     dfs3(v);
40   }
41 }
42 int lca(int u,int v) {
43   for(; top[u]!=top[v]; u=fa[top[u]])if(dep[top[u]]<dep[top[v]])swap(u,v);
44   return dep[u]<dep[v]?u:v;
45 }
46 int ask(int u,int v,int w1,int w2,int k,int l=1,int r=n2) {
47   if(l==r)return l;
48   int cnt=val[ls[u]]+val[ls[v]]-val[ls[w1]]-val[ls[w2]];
49   return k<=cnt?ask(ls[u],ls[v],ls[w1],ls[w2],k,l,mid):ask(rs[u],rs[v],rs[w1],rs[w2],k-cnt,mid+1,r);
50 }
51 int main() {
52   memset(hd,-1,sizeof hd),ne=0;
53   scanf("%d%d",&n,&m);
54   for(int i=1; i<=n; ++i)scanf("%d",&a[i]);
55   for(int i=1; i<=n; ++i)b[i-1]=a[i];
56   sort(b,b+n),n2=unique(b,b+n)-b;
57   for(int i=1; i<=n; ++i)a[i]=(lower_bound(b,b+n2,a[i])-b)+1;
58   for(int i=1; i<n; ++i) {
59     int u,v;
60     scanf("%d%d",&u,&v);
61     addedge(u,v),addedge(v,u);
62   }
63   tot=0,dfs1(1,0,1),dfs2(1,1);
64   memset(rt,0,sizeof rt),tot2=0;
65   dfs3(1);
66   for(int last=0; m--;) {
67     int u,v,k;
68     scanf("%d%d%d",&u,&v,&k),u^=last;
69     int w=lca(u,v);
70     int ans=b[ask(rt[u],rt[v],rt[w],rt[fa[w]],k)-1];
71     printf("%d\n",ans),last=ans;
72   }
73   return 0;
74 }
View Code

然后我又测试了倍增和RMQ求LCA的方法,发现居然还不如dfs序+可持久化线段树的方法快~~毕竟倍增和RMQ预处理的时间和空间复杂度都是$O(nlogn)$,而树剖只需要$O(n)$,而且查询速度也比较快。

倍增:

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 typedef long long ll;
 4 const int N=1e5+10,inf=0x3f3f3f3f;
 5 int hd[N],ne,n,n2,m,fa[N][20],dep[N],rt[N],ls[N*20],rs[N*20],val[N*20],tot2,a[N],b[N];
 6 struct E {int v,nxt;} e[N<<1];
 7 void addedge(int u,int v) {e[ne]= {v,hd[u]},hd[u]=ne++;}
 8 #define mid ((l+r)>>1)
 9 void upd(int& u,int v,int x,int l=1,int r=n2) {
10   if(!u)u=++tot2;
11   val[u]=val[v]+1;
12   if(l==r)return;
13   if(x<=mid)upd(ls[u],ls[v],x,l,mid),rs[u]=rs[v];
14   else upd(rs[u],rs[v],x,mid+1,r),ls[u]=ls[v];
15 }
16 void dfs(int u,int f,int d) {
17   fa[u][0]=f,dep[u]=d,upd(rt[u],rt[fa[u][0]],a[u]);
18   for(int i=1; i<20; ++i)fa[u][i]=fa[fa[u][i-1]][i-1];
19   for(int i=hd[u]; ~i; i=e[i].nxt) {
20     int v=e[i].v;
21     if(v==fa[u][0])continue;
22     dfs(v,u,d+1);
23   }
24 }
25 int lca(int u,int v) {
26   if(dep[u]<dep[v])swap(u,v);
27   for(int i=19; dep[u]!=dep[v]; --i)if(dep[fa[u][i]]>=dep[v])u=fa[u][i];
28   if(u==v)return u;
29   for(int i=19; i>=0; --i)if(fa[u][i]!=fa[v][i])u=fa[u][i],v=fa[v][i];
30   return fa[u][0];
31 }
32 int ask(int u,int v,int w1,int w2,int k,int l=1,int r=n2) {
33   if(l==r)return l;
34   int cnt=val[ls[u]]+val[ls[v]]-val[ls[w1]]-val[ls[w2]];
35   return k<=cnt?ask(ls[u],ls[v],ls[w1],ls[w2],k,l,mid):ask(rs[u],rs[v],rs[w1],rs[w2],k-cnt,mid+1,r);
36 }
37 int main() {
38   memset(hd,-1,sizeof hd),ne=0;
39   scanf("%d%d",&n,&m);
40   for(int i=1; i<=n; ++i)scanf("%d",&a[i]);
41   for(int i=1; i<=n; ++i)b[i-1]=a[i];
42   sort(b,b+n),n2=unique(b,b+n)-b;
43   for(int i=1; i<=n; ++i)a[i]=(lower_bound(b,b+n2,a[i])-b)+1;
44   for(int i=1; i<n; ++i) {
45     int u,v;
46     scanf("%d%d",&u,&v);
47     addedge(u,v),addedge(v,u);
48   }
49   memset(rt,0,sizeof rt),tot2=0;
50   dfs(1,0,1);
51   for(int last=0; m--;) {
52     int u,v,k;
53     scanf("%d%d%d",&u,&v,&k),u^=last;
54     int w=lca(u,v);
55     int ans=b[ask(rt[u],rt[v],rt[w],rt[fa[w][0]],k)-1];
56     printf("%d\n",ans),last=ans;
57   }
58   return 0;
59 }
View Code

RMQ:

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 typedef long long ll;
 4 const int N=1e5+10,inf=0x3f3f3f3f;
 5 int hd[N],ne,n,n2,m,fa[N],dep[N],pos[N],ST[N<<1][20],Log[N<<1],tot,rt[N],ls[N*20],rs[N*20],val[N*20],tot2,a[N],b[N];
 6 struct E {int v,nxt;} e[N<<1];
 7 void addedge(int u,int v) {e[ne]= {v,hd[u]},hd[u]=ne++;}
 8 #define mid ((l+r)>>1)
 9 void upd(int& u,int v,int x,int l=1,int r=n2) {
10   if(!u)u=++tot2;
11   val[u]=val[v]+1;
12   if(l==r)return;
13   if(x<=mid)upd(ls[u],ls[v],x,l,mid),rs[u]=rs[v];
14   else upd(rs[u],rs[v],x,mid+1,r),ls[u]=ls[v];
15 }
16 void dfs(int u,int f,int d) {
17   fa[u]=f,dep[u]=d,ST[++tot][0]=u,pos[u]=tot,upd(rt[u],rt[fa[u]],a[u]);
18   for(int i=hd[u]; ~i; i=e[i].nxt) {
19     int v=e[i].v;
20     if(v==fa[u])continue;
21     dfs(v,u,d+1),ST[++tot][0]=u;
22   }
23 }
24 bool cmp(int a,int b) {return dep[a]<dep[b];}
25 void initST() {
26   for(int j=1; j<20; ++j)
27     for(int i=1; i+(1<<j)-1<=tot; ++i)
28       ST[i][j]=min(ST[i][j-1],ST[i+(1<<(j-1))][j-1],cmp);
29 }
30 int lca(int u,int v) {
31   int l=pos[u],r=pos[v];
32   if(l>r)swap(l,r);
33   int i=Log[r-l+1];
34   return min(ST[l][i],ST[r-(1<<i)+1][i],cmp);
35 }
36 int ask(int u,int v,int w1,int w2,int k,int l=1,int r=n2) {
37   if(l==r)return l;
38   int cnt=val[ls[u]]+val[ls[v]]-val[ls[w1]]-val[ls[w2]];
39   return k<=cnt?ask(ls[u],ls[v],ls[w1],ls[w2],k,l,mid):ask(rs[u],rs[v],rs[w1],rs[w2],k-cnt,mid+1,r);
40 }
41 int main() {
42   for(int i=1; i<(N<<1); ++i)Log[i]=log2(i+0.5);
43   memset(hd,-1,sizeof hd),ne=0;
44   scanf("%d%d",&n,&m);
45   for(int i=1; i<=n; ++i)scanf("%d",&a[i]);
46   for(int i=1; i<=n; ++i)b[i-1]=a[i];
47   sort(b,b+n),n2=unique(b,b+n)-b;
48   for(int i=1; i<=n; ++i)a[i]=(lower_bound(b,b+n2,a[i])-b)+1;
49   for(int i=1; i<n; ++i) {
50     int u,v;
51     scanf("%d%d",&u,&v);
52     addedge(u,v),addedge(v,u);
53   }
54   memset(rt,0,sizeof rt),tot2=0;
55   dfs(1,0,1),initST();
56   for(int last=0; m--;) {
57     int u,v,k;
58     scanf("%d%d%d",&u,&v,&k),u^=last;
59     int w=lca(u,v);
60     int ans=b[ask(rt[u],rt[v],rt[w],rt[fa[w]],k)-1];
61     printf("%d\n",ans),last=ans;
62   }
63   return 0;
64 }
View Code
posted @ 2019-03-26 16:24  jrltx  阅读(111)  评论(0编辑  收藏  举报