[leetcode] 221. 最大正方形

221. 最大正方形

其实这题是85. 最大矩形的特殊情况,我们将85题代码稍微改一下,然后直接套用即可。

此题要求是正方形,那么我们在计算长与宽时,取短的那条然后平方即可。

class Solution {
  public int maximalSquare(char[][] matrix) {
    return maximalRectangle(matrix);
  }

  public int maximalRectangle(char[][] matrix) {
    int m = matrix.length;
    if (m == 0) return 0;
    int n = matrix[0].length;
    if (n == 0) return 0;

    int[] height = new int[n];
    int ans = 0;

    for (int i = 0; i < m; i++) {
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        if (matrix[i][j] == '0') height[j] = 0;
        else if (matrix[i][j] == '1') height[j] += 1;
      }
      ans = Math.max(largestRectangleArea(height), ans);
    }
    return ans;
  }

  public int largestRectangleArea(int[] heights) {
    if (heights.length == 0) return 0;
    Stack<Integer> stack = new Stack<>();

    int max = 0;
    for (int i = 0; i < heights.length; i++) {
      while (!stack.isEmpty() && heights[stack.peek()] >= heights[i]) {
        int tmp = stack.pop();
        // 把当前的tmp木板作为最短木板,看能组成的最大面积是多少
        int bian = Math.min(heights[tmp], (stack.empty() ? i : i - stack.peek() - 1));
//        max = Math.max(max, heights[tmp] * (stack.empty() ? i : i - stack.peek() - 1));
        max = Math.max(max, bian * bian);
      }
      stack.push(i);
    }

    int tmp = 0;
    int len = heights.length;
    while (!stack.isEmpty()) {
      tmp = stack.pop();
      int bian = Math.min(heights[tmp], (stack.empty() ? len : len - stack.peek() - 1));
//      max = Math.max(max, heights[tmp] * (stack.empty() ? len : len - stack.peek() - 1));
      max = Math.max(max, bian * bian);
    }

    return max;
  }
}

另外,这个题可以用dp来做。思路还是很巧妙的。

dp[i,j]表示以(i,j)为右下角的矩阵的面积,那么状态转移方程为:
如果(i,j)为1,dp[i,j] = min (dp[i-1,j],dp[i-1,j-1],d[i,j-1])+1;
也就是说,dp(i,j)只看其身边三个点的状态即可

大家可以看图,自己从图一0,0点开始推下,推几个点就想明白了

posted @ 2018-08-01 21:54  ACBingo  阅读(...)  评论(...编辑  收藏