[leetcode] 82. 删除排序链表中的重复元素 II

82. 删除排序链表中的重复元素 II

83题的扩展,相比于83题。我们增加一个last_last来记录重复元素前面的节点即可

class Solution {
  public ListNode deleteDuplicates(ListNode head) {
    if (head == null) return head;
    if (head.next == null) return head;
    ListNode now = head.next;
    ListNode last = head;
    ListNode last_last = null;
    while (now != null) {
      if (now.val == last.val) {
        while (now != null && now.val == last.val) {
          now = now.next;
        }
        if (last_last != null) last_last.next = now;
        else {
          head = now;
        }
      } else
        last_last = last;
      last = now;
      if (now != null)
        now = now.next;
    }
    return head;
  }
}
posted @ 2018-07-30 17:06 ACBingo 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏