[leetcode] 69. x 的平方根(纯int溢出判断实现)

69. x 的平方根

非常简单的一个题,用二分法逼近求出ans即可,额外注意下溢出问题。

不过我要给自己增加难度,用long或者BigNum实现没意思,只能使用int类型

换句话当出现溢出时我们自己得检测出来

原代码(会溢出)

class Solution {
  public int mySqrt(int x) {
    int l = 1;
    int r = x;
    while (l < r) {
      int mid = (l + r) / 2;// l+r会溢出
      if (mid * mid == x) { // 乘法会溢出
        return mid;
      } else if (mid * mid < x) {
        l = mid + 1;
      } else {
        r = mid;
      }
    }
    if (l * l > x) l--;
    return l;
  }
}

两处会出现溢出,我们换种不溢出的方法实现即可了

优化代码

class Solution {
  public int mySqrt(int x) {
    int l = 1;
    int r = x;
    while (l < r) {
      int mid = l / 2 + r / 2;
      if (l % 2 == 1 && r % 2 == 1) {
        mid++;//当两个数都是奇数时,mid需要+1
      }
      if (fun(mid, x) == 0) {
        return mid;
      } else if (fun(mid, x) < 0) {
        l = mid + 1;
      } else {
        r = mid;
      }
    }
    if (fun(l, x) > 0) l--;
    return l;
  }

  // 不溢出的判断 mid^2 与x的大小
  int fun(int mid, int x) {
    int tmp = 0;
    if (mid < 10000) {
      tmp = mid * mid;//当小于10000时,直接相乘就好了
    } else {
      // 采用累加的形式,一旦出现负数就说明溢出了
      for (int i = 0; i < mid; i++) {
        tmp += mid;
        if (tmp <= 0) {
          return 1;
        }
      }
    }
    if (tmp > x) return 1;
    if (tmp == x) return 0;
    return -1;
  }
}

另外一种判断方法:

 // 判断 mid^2 与x的大小
  int fun(int mid, int x) {
    int tmp = mid * mid;
    if (tmp / mid != mid) {
      // 出现溢出,mid^2大
      return 1;
    }
    if (tmp == x) return 0;
    if (tmp > x) return 1;
    return -1;
  }
posted @ 2018-07-25 22:38  ACBingo  阅读(151)  评论(0编辑  收藏