[leetcode] 41. 缺失的第一个正数

41. 缺失的第一个正数

注意这题要求时间复杂度应为O(n),并且只能使用常数级别的空间。

挺有意思的一个题。

思路:
通过交换元素的位置使得正确的位置仅存放正确的数字,例如给定一个数字3那么他应该在第三个位置,下标为2 。当数字>n 或 <1 时,不做操作。当出现重复数字时,置成-1

比如输入3,4,-1,1 扫描一遍后应该是 1 -1 3 4

class Solution {
  public int firstMissingPositive(int[] nums) {
    int n = nums.length;
    for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
      while (nums[i] <= n && nums[i] > 0 && nums[i] != i + 1) {
        if (nums[i] == nums[nums[i] - 1]) {
          // 如果出现重复,把这个数删除(置-1)即可
          nums[i] = -1;
        } else {
          swap(i, nums[i] - 1, nums);
        }
      }
    }
    for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
      if (nums[i] != i + 1) {
        return i + 1;
      }
    }
    return n + 1;
  }

  public void swap(int i, int j, int[] num) {
    int tmp = num[i];
    num[i] = num[j];
    num[j] = tmp;
  }
}
posted @ 2018-07-19 22:40 ACBingo 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏