[leetcode] 122. 买卖股票的最佳时机 II

122. 买卖股票的最佳时机 II

对于没有炒过股票的同学来说,题目描述的不太清楚,同一支股票一天只能交易一次,要不买、要不卖,一天内不能卖了再买。

这样的话整个交易就是线性的,不存在交叉的选择。如果把股票价格用折线图画出来,实际上只买处于上升的阶段即可。

所以问题转变成判断折线的增降,累加出所有的增区间的纵坐标之差,即为所求答案。

class Solution {
  public int maxProfit(int[] prices) {
    int max = -1;
    int min = -1;
    int ans = 0;

    int i = 0;
    int length = prices.length;
    while (i < length) {
      // find first min
      min = prices[i];
      i++;
      while (i < length && min >= prices[i]) {
        min = prices[i];
        i++;
      }

      if (i == length) {
        if (max != -1 && min != -1) {
          ans += max - min;
        }
        return ans;
      } else {
        // find next max
        max = prices[i];
        i++;
        while (i < length && max < prices[i]) {
          max = prices[i];
          i++;
        }
        ans += max - min;
        
        max = -1;
        min = -1;
      }
    }
    return ans;
  }
  
}
posted @ 2019-01-18 00:14  ACBingo  阅读(74)  评论(0编辑  收藏