[BZOJ 1066][SCOI2007]蜥蜴(网络流)

Description

在一个r行c列的网格地图中有一些高度不同的石柱,一些石柱上站着一些蜥蜴,你的任务是让尽量多的蜥蜴逃
到边界外。 每行每列中相邻石柱的距离为1,蜥蜴的跳跃距离是d,即蜥蜴可以跳到平面距离不超过d的任何一个石
柱上。石柱都不稳定,每次当蜥蜴跳跃时,所离开的石柱高度减1(如果仍然落在地图内部,则到达的石柱高度不
变),如果该石柱原来高度为1,则蜥蜴离开后消失。以后其他蜥蜴不能落脚。任何时刻不能有两只蜥蜴在同一个
石柱上。

Solution

把点拆成一个入点一个出点,之间连一条容量为高度的边作为限制

源向蜥蜴连容量为1的边,每个点能到达的地方由出点向入点连INF的边,能跳到汇的点向汇连INF的边

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<cstring>
#include<queue>
#include<cmath>
#define eps 1e-9
#define INF 0x3f3f3f3f
#define pos(x,y) ((x-1)*c+y)
using namespace std;
int r,c,d,s,t,head[1000],level[1000],cnt=0,liz=0;
struct Node{
  int next,to,cap;
}Edges[100005];
void addedge(int u,int v,int c)
{
  Edges[cnt].next=head[u];
  head[u]=cnt;
  Edges[cnt].to=v;
  Edges[cnt].cap=c;
  cnt++;
}
void insert(int u,int v,int c)
{
  addedge(u,v,c);
  addedge(v,u,0);
}
int dcmp(double x){
  if(fabs(x)<=eps)return 0;
  return x>0?1:-1; 
}
double dis(int x1,int y1,int x2,int y2){
  return sqrt((x2-x1)*(x2-x1)+(y2-y1)*(y2-y1));
}
bool bfs()
{
  memset(level,-1,sizeof(level));
  level[s]=0;
  queue<int>q;
  q.push(s);
  while(!q.empty())
  {
    int u=q.front();q.pop();
    for(int i=head[u];~i;i=Edges[i].next)
    {
      int v=Edges[i].to;
      if(level[v]==-1&&Edges[i].cap)
      {level[v]=level[u]+1;q.push(v);}
    }
  }
  if(level[t]==-1)return false;
  return true;
}
int dfs(int u,int flow)
{
  int f=0,d=0;
  if(u==t)return flow;
  for(int i=head[u];~i&&f<flow;i=Edges[i].next)
  {
    int v=Edges[i].to;
    if(level[v]==level[u]+1&&Edges[i].cap)
    {
      d=dfs(v,min(Edges[i].cap,flow-f));
      Edges[i].cap-=d;
      Edges[i^1].cap+=d;
      f+=d;
    }
  }
  if(!f)level[u]=-1;
  return f;
}
int main()
{
  memset(head,-1,sizeof(head));
  scanf("%d%d%d",&r,&c,&d);
  s=0,t=r*c*2+1;
  char S[30][30];
  for(int i=1;i<=r;i++)
  {
    scanf("%s",S[i]+1);
    for(int j=1;j<=c;j++)
    {
      if(S[i][j]=='0')continue;
      insert(pos(i,j),r*c+pos(i,j),S[i][j]-'0');
      for(int k=max(i-d,1);k<=min(i+d,r);k++)
      for(int l=max(j-d,1);l<=min(j+d,c);l++)
      {
        if(k==i&&l==j)continue;
        if(S[k][l]=='0')continue;
        if(dcmp(dis(i,j,k,l)-d)<=0)
        insert(r*c+pos(i,j),pos(k,l),INF);
      }
      if(i<=d||i+d>r||j<=d||j+d>c)
      insert(r*c+pos(i,j),t,INF);
    }
  }
  for(int i=1;i<=r;i++)
  {
    scanf("%s",S[i]+1);
    for(int j=1;j<=c;j++)
    {
      if(S[i][j]=='L')
      ++liz,insert(s,pos(i,j),1);
    }
  }
  int ans=liz,d=0;
  while(bfs())
  {
    while(d=dfs(s,INF))
    ans-=d;
  }
  printf("%d\n",ans);
  return 0;
} 

 

posted @ 2017-04-14 19:39  Zars19  阅读(119)  评论(0编辑  收藏