BZOJ 3881 [Coci2015]Divljak(AC自动机+树状数组)

建立AC自动机然后,加入一个串之后考虑这个串的贡献。我们把这个串扔到AC自动机里面跑。最后对经过每一个点到的这个点在fail树的根的路径上的点有1的贡献。求链的并,我们把这些点按DFS序排序,然后把每一个点加1,每个点与上一个点的LCA-1,然后询问时的答案就是子树和这个用树状数组维护就行。至于为什么这么做最好自己动手画一画。

#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<cmath>
#include<algorithm>
#include<queue>
using namespace std;
const int N=2001010;
int n,m;
char s[N];
int cnt,head[N];
struct edge{
	int to,nxt;
}e[N];
void add(int u,int v){
	cnt++;
	e[cnt].nxt=head[u];
	e[cnt].to=v;
	head[u]=cnt;
}
struct Tree{
	int dep[N],fa[N][22],size[N],dfn[N],tot;
	int sum[N*5],lazy[N*5];
	void dfs(int u,int f){
		dep[u]=dep[f]+1;
		fa[u][0]=f;
		dfn[u]=++tot;
		size[u]=1;
		int maxson=-1;
		for(int i=1;i<=20;i++)fa[u][i]=fa[fa[u][i-1]][i-1];
		for(int i=head[u];i;i=e[i].nxt){
			int v=e[i].to;
			dfs(v,u);
			size[u]+=size[v];
		}
	}
	void update(int now){
		sum[now]=sum[now<<1]+sum[now<<1|1];
	}
	void add(int l,int r,int x,int c,int now){
		if(l==r){sum[now]+=c;return;}
		int mid=(l+r)>>1;
		if(x>mid)add(mid+1,r,x,c,now<<1|1);
		else if(x<=mid)add(l,mid,x,c,now<<1);
		update(now);
	}
	int check(int l,int r,int L,int R,int now){
		if(l==L&&r==R)return sum[now];
		int mid=(l+r)>>1;
		if(L>mid)return check(mid+1,r,L,R,now<<1|1);
		else if(R<=mid)return check(l,mid,L,R,now<<1);
		else return check(l,mid,L,mid,now<<1)+check(mid+1,r,mid+1,R,now<<1|1);
	}
	int getlca(int x,int y){
		if(dep[x]<dep[y])swap(x,y);
		for(int i=20;i>=0;i--)if(dep[fa[x][i]]>=dep[y])x=fa[x][i];
		if(x==y)return x;
		for(int i=20;i>=0;i--)if(fa[x][i]!=fa[y][i])x=fa[x][i],y=fa[y][i];
		return fa[x][0];
	}
}tree;
bool cmp(int x,int y){
	if(tree.dfn[x]<tree.dfn[y])return true;
	else return false;
}
struct AC{
	int trans[N][27],point[N],tot,a[N],cnt,fail[N];
	void ins(char *s,int id){
		int len=strlen(s+1);
		int now=0;
		for(int i=1;i<=len;i++){
			if(trans[now][s[i]-'a'+1]==0)trans[now][s[i]-'a'+1]=++tot;
			now=trans[now][s[i]-'a'+1];
		}
		point[id]=now;
	}
	void get_fail(){
		queue<int> q;
		for(int i=1;i<=26;i++)
			if(trans[0][i])q.push(trans[0][i]);
		while(!q.empty()){
			int now=q.front();
			q.pop();
			for(int i=1;i<=26;i++)
				if(trans[now][i])fail[trans[now][i]]=trans[fail[now]][i],q.push(trans[now][i]);
				else trans[now][i]=trans[fail[now]][i];
		}
	}
	void work(char *s){
		int now=0;
		int len=strlen(s+1);
		cnt=0;
		a[++cnt]=now;
		for(int i=1;i<=len;i++){
			now=trans[now][s[i]-'a'+1];
			a[++cnt]=now;
		}
		sort(a+1,a+1+cnt,cmp);
		int num=unique(a+1,a+1+cnt)-a-1;
		for(int i=2;i<=num;i++){
			int LCA=tree.getlca(a[i],a[i-1]);
			tree.add(1,tree.tot,tree.dfn[LCA],-1,1);
			tree.add(1,tree.tot,tree.dfn[a[i]],1,1);
		}
	}
}ac;
int main(){
	freopen("5.in","r",stdin);
	freopen("xdx.out","w",stdout);
	scanf("%d",&n);
	for(int i=1;i<=n;i++){
		scanf("%s",s+1);
		ac.ins(s,i);
	}
	ac.get_fail();
	for(int i=1;i<=ac.tot;i++)add(ac.fail[i],i);
	tree.dfs(0,0);
	scanf("%d",&m);
	int type,x;
	while(m--){
		scanf("%d",&type);
		if(type==1){
			scanf("%s",s+1);
			ac.work(s);
		}
		else{
			scanf("%d",&x);
			int L=tree.dfn[ac.point[x]];
			int R=tree.dfn[ac.point[x]]+tree.size[ac.point[x]]-1;
			printf("%d\n",tree.check(1,tree.tot,L,R,1));
		}
	}
	return 0;
}
posted @ 2019-01-07 21:12  Xu-daxia  阅读(166)  评论(0编辑  收藏  举报