04 RDD编程练习

一、filter,map,flatmap练习:

1.读文本文件生成RDD lines

 

2.将一行一行的文本分割成单词 words

 

 

 3.全部转换为小写

 

 4.去掉长度小于3的单词

 

 5.去掉停用词

 

 

二、groupByKey练习 

6.生成单词键值对

 

 7..对单词进行分组

8.查看分组结果

 

 

学生科目成绩文件练习:

0.数据文件上传

1.读大学计算机系的成绩数据集生成RDD

 

 

 2.按学生汇总全部科目的成绩

 

 

3.按科目汇总学生成绩

 

posted @ 2021-06-07 19:43  吴大叔  阅读(13)  评论(0编辑  收藏  举报