「SDOI 2018」反回文串

题目大意:

 求字符集大小为$k$长度为$n$的经循环移位后为回文串的数量。

题解:

 这题是D1里最神的吧

 考虑一个长度为$n$回文串,将其循环移位后所有的串都是满足要求的串。

 但是显然这样计算会算重。考虑什么情况下会算重。

 即当我们将这个回文串移位$x$后,发现这个新字符串为一个回文串时,必然接下来的移位都是重复的。

 那么当$x$为多少时,新字符串为一个回文串?

 我们稍加分析就会发现x一定和回文串的最小循环节$d$有关。

 考虑最小循环节若为偶数时,当$x==d/2$时,则会变为一个新的回文串。

 反之,$x==d$时,会出现一个新的回文串。

 那么我们设$F(d)$表示长度为$n$,字符集为$k$,最小循环节为d的字符串的数量。

 显然会有$\sum_{d|n}F(d)==k^{\lceil \frac{n}{2}\rceil}$。

 设$G(n)=k^{\lceil \frac{n}{2}\rceil}$。

 由莫比乌斯反演则有$F(d)=\sum_{n|d}\mu(\frac{n}{d})G(n)$。

 那么考虑循环节$d$为偶数的串对答案贡献应该为$\frac{d}{2}*F(d)$这个我们在上面已经分析过了。

 反之,则有其贡献为$d*F(d)$。

 那么$Ans=\sum_{d|n}F(d)\frac{d}{1+[d为偶数]}$。

 我们设$H(d)=\frac{d}{1+[d为偶数]}$。

  

 观察这个式子,发现直接求对于$1e18$的数据显然会T。考虑继续优化。

 发现算法瓶颈在于$H(dm)$,思考$\sum_{d|x}\mu(d)*H(dm)$的性质。

 由于$H(dm)$的值与奇偶性有关,那么我们分类讨论一下$m$和$\frac{n}{m}$之间奇偶性的关系。

 考虑对于四种情况,我们(可以经过打表或者推导)会发现,当$m$为奇数且$\frac{n}{m}$为偶数时,$\sum_{d|\frac{n}{m}}\mu(d)H(dm)$为0,而另外三种情况都是$H(m)\sum_{d|\frac{n}{m}}\mu(d)H(d)$。

 

代码:

#include "bits/stdc++.h"

#define int long long

using namespace std;

inline int read () {
  int s=0,k=1;char ch=getchar();
  while (ch<'0'|ch>'9') ch=='-'?k=-1:0,ch=getchar();
  while (ch>47&ch<='9') s=s*10+(ch^48),ch=getchar();
  return s*k;
}

typedef long long ll;

inline ll R(ll x) {
  return 1ll*rand()*rand()%x;
}

inline ll Mult ( ll a,ll b ,ll mod) {
  return ( a*b - (ll)( (long double) a*b/mod )*mod + mod )% mod;
}

inline ll powmod(ll a,ll b,ll mod) {
  ll ret=1;
  while (b) {
    if (b&1) ret = Mult(ret,a,mod);
    b>>=1;a=Mult(a,a,mod);
  }
  return ret;
}

int prim[] = {2,3,5,7,11};

inline int Miller_Rabin(ll n) {
  if (n==2) return true;
  int s=20,i,t=0;
  for (i=0;i<5;++i) 
    if (n==prim[i]) return true;
    else if (n%prim[i]==0) return false;
  ll u=n-1,x[30];
  while (!(u&1))
    ++t,u>>=1;
  // printf("n=%lld u=%l\n",n);
  while (s--) {
    ll a=1ll*rand ()*rand()%(n-2)+2;
    x[0] = powmod (a,u,n);
    for (i=1;i<=t;++i) {
      x[i] = Mult(x[i-1],x[i-1],n);
      if (x[i]==1&&x[i-1]!=1&&x[i-1]!=n-1) return false;
    }
    if (x[t]!=1) return false ;
  }
  return true;
}

inline ll gcd (ll a,ll b) {
  return b?gcd(b,a%b):a;
}

inline ll Pollard_Rho(ll n,int c) {
  ll i=1,k=2,x=rand()%(n-1)+1,y=x;
 // printf("n=%lld\n",n);
  while (1) {
    ++i ;
    x = (Mult(x,x,n) + c)%n;
    ll p = gcd (y-x+n,n);
    if (p!=1&&p!=n) return p;
    if (y==x) return n;
    if (i==k) {
      y=x;
      k<<=1;
    }
  }
} 

ll f[100],mod;
int cnt;

inline void find(ll n) {
  if (n==1) return ;
 // printf("%lld\n",n);
  if (Miller_Rabin(n)) {
    f[++cnt]=n;
    return ;
  }
  //while (n==13);
  ll p=n;
  while (p==n) p = Pollard_Rho(n,R(n-1));
 // printf("p=%lld\n",p);
  find(p);
  find(n/p);
}

ll n,k;

int m,num[100];
ll p[100][100];
ll ans;

inline void add (ll &x,ll y) {
  x+=y;
  //printf("x=%lld y=%lld mod=%lld\n",x,y,mod);
  if (x>=mod) x-=mod;
  if (x<0) x+=mod;
}

inline void dfs(int step,ll d,ll S) {
  if (step>m) {
    if ((d&1)==0&&(n/d&1)) return ;
    ll tmp=n/d;
    //printf("tmp=%lld d=%lld\n",tmp,d);
    //printf("k=%lld %lld %lld %lld\n",k,powmod(k,(tmp+1)/2,mod),((tmp&1)?tmp:tmp/2),S);
    add ( ans , Mult(Mult(powmod(k,(tmp+1)/2,mod),((tmp&1)?tmp:tmp/2),mod),S,mod));
    return ;
  }
  dfs (step+1,d,S);
  for (int i=1;i<=num[step];++i)
    dfs (step + 1, d*p[step][i],S*(1-p[step][1]));  
  //printf("step=%d\n",step);
}

main ()
{
  //freopen("3.in","r",stdin);
  //freopen("3.out","w",stdout);
  int T=read();
  while (T--) {
    scanf("%lld%lld",&n,&k),mod=read();
    k%=mod;
    cnt=m=0;
    ans =0;
    find(n);
    sort(f+1,f+cnt+1);
    memset(p,0,sizeof p);
    for (int i=1,j=1;i<=cnt;i=j) {
      p[++m][0]=1;
      p[m][1]=f[i];
      num[m]=1;
      // printf("p=%lld\n",f[i]);
      for (j=i+1;j<=cnt;++j)
        if (f[j]!=f[j-1]) break;
        else p[m][j-i+1]=p[m][j-i]*f[j];
      num[m]=j-i;
     // printf("num=%lld\n",num[m]);
    }
    dfs(1,1,1);
    printf("%lld\n",ans);
  }
  return 0;
}

 

 

posted @ 2018-05-21 14:14  Troywar  阅读(654)  评论(0编辑  收藏