JZOJ1321 灯

Description

 贝希和她的闺密们在她们的牛棚中玩游戏。但是天不从人愿,突然,牛棚的电源跳闸了,所有的灯都被关闭了。贝希是一个很胆小的女生,在伸手不见拇指的无尽的黑暗中,她感到惊恐,痛苦与绝望。她希望您能够帮帮她,把所有的灯都给重新开起来!她才能继续快乐地跟她的闺密们继续玩游戏!
 牛棚中一共有N(1 <= N <= 35)盏灯,编号为1到N。这些灯被置于一个非常复杂的网络之中。有M(1 <= M <= 595)条很神奇的无向边,每条边连接两盏灯。
 每盏灯上面都带有一个开关。当按下某一盏灯的开关的时候,这盏灯本身,还有所有有边连向这盏灯的灯的状态都会被改变。状态改变指的是:当一盏灯是开着的时候,这盏灯被关掉;当一盏灯是关着的时候,这盏灯被打开。
 问最少要按下多少个开关,才能把所有的灯都给重新打开。
 数据保证至少有一种按开关的方案,使得所有的灯都被重新打开。

Input

 第一行:两个空格隔开的整数:N和M。

 第二到第M+1行:每一行有两个由空格隔开的整数,表示两盏灯被一条无向边连接在一起。没有一条边会出现两次。

Output

 第一行:一个单独的整数,表示要把所有的灯都打开时,最少需要按下的开关的数目。

Sample Input

5 6
1 2
1 3
4 2
3 4
2 5
5 3

Sample Output

3

Hint

【样例说明】
 一共有五盏灯。灯1、灯4和灯5都连接着灯2和灯3。按下在灯1、灯4和灯5上面的开关。

Solution

 这题也可以写高斯消元,这里是双向搜索。

 先dfs前半部分,用hash储存,再dfs后半部分。

 1 #include<cstdio>
 2 #define N 1000007
 3 using namespace std;
 4 int g[N],sum,mi,l,r,b[50][50],n,m;
 5 long long t[N],s[40],tt[40];
 6 bool e[50],f[50];
 7 int min(int x,int y)
 8 {
 9   if (x>y) return y;
 10   return x;
 11 }
 12 int hash(long long x)
 13 {
 14   int z=x%N;
 15   while (t[z]!=0&&t[z]!=x)
 16     z=(z+1)%N;
 17   return z;
 18 }
 19 int dfs(int x)
 20 {
 21   if (x>l)
 22   {
 23     int p=0;
 24     for (int i=1;i<=n;i++)
 25       f[i]=false;
 26     for (int i=1;i<=l;i++)
 27       if (e[i])
 28       {
 29         f[i]=not f[i];
 30         for (int j=1;j<=b[i][0];j++)
 31           f[b[i][j]]=not f[b[i][j]];
 32         p++;
 33       }
 34     long long num=0;
 35     for (int i=1;i<=n;i++)
 36       if (f[i]) num+=s[i];
 37     int k=hash(num);
 38     if (t[k]==0) g[k]=p;
 39     else g[k]=min(g[k],p);
 40     t[k]=num;
 41     return 0;
 42   }
 43   e[x]=true;
 44   dfs(x+1);
 45   e[x]=false;
 46   dfs(x+1);
 47 }
 48 int dfs1(int x)
 49 {
 50   if (x>r)
 51   {
 52     int p=0;
 53     for (int i=1;i<=n;i++)
 54       f[i]=false;
 55     for (int i=l+1;i<=n;i++)
 56       if (e[i])
 57       {
 58         f[i]=not f[i];
 59         for (int j=1;j<=b[i][0];j++)
 60           f[b[i][j]]=not f[b[i][j]];
 61         p++;
 62       }
 63     long long num=0;
 64     for (int i=1;i<=n;i++)
 65       if (f[i]) num+=s[i];
 66     int k=hash(s[n]*2-1-num);
 67     if (t[k]!=0)
 68       mi=min(p+g[k],mi);
 69     return 0;
 70   }
 71   e[l+x]=true;
 72   dfs1(x+1);
 73   e[l+x]=false;
 74   dfs1(x+1);
 75 }
 76 int ss(int x,int z)
 77 {
 78   if (z==0)
 79   {
 80     if (x<mi)
 81       mi=x;
 82     return 0;
 83   }
 84   if (x>=mi||x>3)
 85     return 0;
 86   for (int i=1;i<=n;i++)
 87     if (tt[i])
 88     {
 89       tt[i]=false;
 90       int zz=z;
 91       if (f[i])
 92         zz++;
 93       else zz--;
 94       f[i]=not f[i];
 95       for (int j=1;j<=b[i][0];j++)
 96       {
 97         if (f[b[i][j]])
 98           zz++;
 99         else zz--;
100         f[b[i][j]]=not f[b[i][j]];
101       }
102       ss(x+1,zz);
103       f[i]=not f[i];
104       for (int j=1;j<=b[i][0];j++)
105         f[b[i][j]]=not f[b[i][j]];
106       tt[i]=true;
107     }
108 }
109 int main()
110 {
111   scanf("%d%d",&n,&m);
112   for (int i=1;i<=m;i++)
113   {
114     int x,y;
115     scanf("%d%d",&x,&y);
116     b[x][++b[x][0]]=y;
117     b[y][++b[y][0]]=x;
118   }
119   l=n/2,r=n-l;
120   s[1]=1; 
121   for (int i=1;i<=n;i++)
122   {
123     f[i]=false;
124     tt[i]=true;
125   }
126   mi=0xffffff;
127   ss(0,n);
128   for (int i=2;i<=n;i++)
129     s[i]=s[i-1]*2;
130   if (mi!=0)
131   {
132     dfs(1);
133     dfs1(1);
134   }
135   printf("%d",mi);
136 }
View Code

 

posted @ 2018-08-25 08:48  kasiruto  阅读(55)  评论(0编辑  收藏