[JZOJ427] 圣章-精灵使的魔法语

Description

【题目描述】
 “伦福萨”【即" ( "】和“密西卡”【即" ) "】是两种不同的精灵咒语,已知一个成功的咒语符合如下的规定:
 每一个密西卡之前都可以对应匹配到一个伦福萨,即为一个合法的精灵魔法咒语。
 方便的是,我们将“伦福萨”视为" ( ",“密西卡”视为" ) ",合法的精灵魔法咒语即为一个合法的括号序列。
 如:" ( ( ( ) ) ) "" ( ( ) ( ) ) "" ( ) ( ) ( ) "均为合法的魔法咒语," ) ( "" ( ) ) ( "" ( ( "均为不合法的魔法咒语。
 现在弗洛莉给我一个长长的“伦福萨”【即" ( "】和“密西卡”【即" ) "】的片段,每次给我一个l和r,让我判断需要在这个片段前最少添多少个“伦福萨”【即" ( "】,以及最少添多少个“密西卡”【即" ) "】可以成为一个合法的魔法咒语,更令人不爽的是,弗洛莉有的时候还会把一个“伦福萨”【即" ( "】变成“密西卡”【即" ) "】,或把一个“密西卡”【即" ) "】变为“伦福萨”【即" ( "】。

Input

 第一行两个正整数n,m,表示我现在含有的咒语元素(“伦福萨”【即" ( "】和“密西卡”【即" ) "】)的个数以及弗洛莉给我的任务个数,
 第二行包含n个字符(“伦福萨”【即" ( "】或“密西卡”【即" ) "】)表示一开始弗洛莉给我的咒语片段。
 以下m行包括两种任务:
 Change x,表示弗洛莉将位置为x上的咒语片段进行一次变换(原来是“伦福萨”【即" ( "】变为“密西卡”【即" ) "】,原来是“密西卡”【即" ) "】变为“伦福萨”【即" ( "】)。
 Query l r,询问从l到r的区间的片段,在这个片段前最少添上多少个伦福萨”【即" ( "】,在这个片段后最少添上多少个“密西卡”【即" ) "】可以成为合法的魔法序列。

Output

 每个询问对应一行答案,每行包括两个整数,表示在这个片段前最少添上多少个伦福萨”【即" ( "】,在这个片段后最少添上多少个“密西卡”【即" ) "】可以成为合法的魔法序列。

Sample Input

 6 4
 (()()(
 Query 1 3
 Query 3 6
 Change 6
 Query 1 6

Sample Output

 0 1
 1 1
 0 0
 【样例解释】
 1.片段为“ ( ( ) ”最右边填1个 ) 即可。
 2.片段为“ ) ( ) ( ”最左边添1个 ( 最右边添1个 ) 即可。
 3.片段为“ ( ( ) ( ) ) ”已经是合法片段。不需添加。

Data Constraint

 对于20%的数据,1 ≤ n,m ≤ 100
 对于40%的数据,1 ≤ n,m ≤ 3000
 另外含有30%的数据,数据中不包含修改操作。
 对于100%的数据,1 ≤ n,m ≤ 150,000

Summary

 建立一棵线段树,记录这段区间中多余的”(“和”)“,更新一个区间时:[x表示多余的”(“,y表示多余的”)“]

 1. x[w]=x[w*2+1]+max(0,x[w*2]-y[w*2+1])
 2. y[w]=y[w*2]+max(0,y[w*2+1]-x[w*2])

code

 

 1 var
 2  l,r,h,g:array[1..2000000] of longint;
 3  a:array[1..200000] of char;
 4  n,m,i,j,c,v:longint;
 5  ch:char;
 6 procedure bb(w,x,y:longint);
 7 var
 8  mid:longint;
 9 begin
 10  l[w]:=x;
 11  r[w]:=y;
 12  if (x=y) then
 13   begin
 14    if a[x]='(' then
 15     inc(h[w])
 16    else inc(g[w]);
 17    exit;
 18   end;
 19  mid:=(x+y) div 2;
 20  bb(w*2,x,mid);
 21  bb(w*2+1,mid+1,y);
 22  if h[w*2]<g[w*2+1] then
 23   begin
 24    h[w]:=h[w*2+1];
 25    g[w]:=g[w*2]+g[w*2+1]-h[w*2];
 26   end
 27  else
 28   begin
 29    h[w]:=h[w*2]+h[w*2+1]-g[w*2+1];
 30    g[w]:=g[w*2];
 31   end;
 32 end;
 33 procedure xw(w,x,y:longint);
 34 var
 35  mid:longint;
 36 begin
 37  mid:=(l[w]+r[w]) div 2;
 38  if (l[w]=x)and(r[w]=y) then
 39   begin
 40    if (c<g[w]) then
 41     begin
 42      v:=v+g[w]-c;
 43      c:=h[w];
 44     end
 45    else
 46     c:=c+h[w]-g[w];
 47    exit;
 48   end;
 49   if x>mid then
 50    xw(w*2+1,x,y)
 51   else
 52   if y<=mid then
 53    xw(w*2,x,y)
 54   else
 55    begin
 56     xw(w*2,x,mid);
 57     xw(w*2+1,mid+1,y);
 58    end;
 59 end;
 60 procedure gg(w,y:longint);
 61 var
 62  mid:longint;
 63 begin
 64  mid:=(l[w]+r[w]) div 2;
 65  if l[w]=r[w] then
 66   begin
 67    if h[w]<>0 then
 68     begin
 69      h[w]:=0;
 70      g[w]:=1;
 71     end
 72    else
 73     begin
 74      h[w]:=1;
 75      g[w]:=0;
 76     end;
 77    exit;
 78   end;
 79  if y<=mid then
 80   gg(w*2,y);
 81  if y>mid then
 82   gg(w*2+1,y);
 83  if h[w*2]<g[w*2+1] then
 84   begin
 85    h[w]:=h[w*2+1];
 86    g[w]:=g[w*2]+g[w*2+1]-h[w*2];
 87   end
 88  else
 89   begin
 90    h[w]:=h[w*2]+h[w*2+1]-g[w*2+1];
 91    g[w]:=g[w*2];
 92   end;
 93 end;
 94 var
 95  x,y:longint;
 96 begin
 97  assign(input,'elf.in');reset(input);
 98  assign(output,'elf.out');rewrite(output);
 99  readln(n,m);
100  for i:=1 to n do
101   read(a[i]);
102  readln;
103  bb(1,1,n);
104  for i:=1 to m do
105   begin
106    read(ch);
107    if ch='Q' then
108     begin
109      for j:=1 to 5 do read(ch);
110      readln(x,y);
111      c:=0;v:=0;
112      xw(1,x,y);
113      writeln(v,' ',c);
114     end;
115    if ch='C' then
116     begin
117      for j:=1 to 5 do read(ch);
118      readln(x);
119      gg(1,x);
120     end;
121   end;
122  close(input);close(output);
123 end.
View Code

 

 

 

posted @ 2018-07-16 08:48  kasiruto  阅读(69)  评论(0编辑  收藏