Codeforces Round #504 (rated, Div. 1 + Div. 2, based on VK Cup 2018 Final)

A:

//By SiriusRen
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,m;
char a1[200050],a2[200050];
void solve(int x){
  for(int i=1;i<=x-1;i++)if(a1[i]!=a2[i]){
    puts("NO");exit(0);
  }
  int j=m;
  for(int i=n;i>=x+1;i--){
    if(a1[i]!=a2[j--]){
      puts("NO");exit(0);
    }
  }
}
int main(){
  scanf("%d%d",&n,&m);
  if(n>m+1){puts("NO");return 0;}
  scanf("%s%s",a1+1,a2+1);
  for(int i=1;i<=n;i++)if(a1[i]=='*'){
    solve(i),puts("YES");return 0;
  }
  if(n!=m){
    puts("NO");return 0;
  }solve(n+1);
  puts("YES");
}

B:

给你两个数n和k,问有多少对(a,b) a<=n,b<=n,a≠b,使得a+b=k

//By SiriusRen
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long n,k;
int main(){
  scanf("%lld%lld",&n,&k);
  if(n*2<k)printf("0\n");
  else if(k<=n)printf("%lld\n",(k-1)/2);
  else{
    long long tmp=k-n;
    printf("%lld\n",(n-tmp+1)/2);
  }
}

C:

给你一个括号序列,让你删点儿东西,变成长度为m的合法括号序列

//By SiriusRen
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,m,top;
char s[200050],stk[200050];
int main(){
  scanf("%d%d",&n,&m);
  m=(n-m)/2;
  scanf("%s",s+1);
  for(int i=1;i<=n;i++){
    if(s[i]=='(')stk[++top]=s[i];
    else{
      if(m)--top,--m;
      else stk[++top]=s[i];
    }
  }
  for(int i=1;i<=top;i++)putchar(stk[i]);puts("");
}

D:

对于一个长度n的数组进行q次查询,i从1到q,第i次将任意一段连续的部分全部染成i。

最后得到的数组中可能会存在“污点”0.即最后对数组的任意子集set为0.

给出n和q,以及带污点的长为n的数组,判断是否能将其还原成没有0的合理数组。

如果可以则输出任意一合理数组。

思路:

首先,一个同样的数中间不可能夹着比它小的数。

为了保证q必须出现,需要特判

 

也就是线段树区间置一,区间求和

(我是怎么交了10遍才过的,,,)

 

//By SiriusRen
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=200500;
int n,q,a[N],lazy[N<<3],tree[N<<3],lsti,maxx;
vector<int>vec[N];
void push_down(int l,int r,int pos){
  int mid=(l+r)>>1,lson=pos<<1,rson=pos<<1|1;
  lazy[pos]=0,lazy[lson]=1,lazy[rson]=1;
  tree[lson]=mid-l+1,tree[rson]=r-mid;
}
int query(int l,int r,int pos,int L,int R){
  if(lazy[pos])push_down(l,r,pos);
  if(l>=L&&r<=R){return tree[pos];}
  int mid=(l+r)>>1,lson=pos<<1,rson=pos<<1|1;
  if(mid<L)return query(mid+1,r,rson,L,R);
  else if(mid>=R)return query(l,mid,lson,L,R);
  else return query(l,mid,lson,L,R)+query(mid+1,r,rson,L,R);
}
void insert(int l,int r,int pos,int L,int R){
  if(lazy[pos])push_down(l,r,pos);
  if(l>=L&&r<=R){lazy[pos]=1;tree[pos]=r-l+1;return;}
  int mid=(l+r)>>1,lson=pos<<1,rson=pos<<1|1;
  if(mid<L)insert(mid+1,r,rson,L,R);
  else if(mid>=R)insert(l,mid,lson,L,R);
  else insert(l,mid,lson,L,R),insert(mid+1,r,rson,L,R);
  tree[pos]=tree[lson]+tree[rson];
}
int main(){
  scanf("%d%d",&n,&q);
  for(int i=1;i<=n;i++){
    scanf("%d",&a[i]);
    vec[a[i]].push_back(i);
    if(!a[i])lsti=i,insert(1,n,1,i,i);
    maxx=max(maxx,a[i]);
  }
  if(maxx!=q&&(!lsti)){puts("NO");return 0;}
  for(int i=0;i<=q;i++)sort(vec[i].begin(),vec[i].end());
  for(int i=q;i;i--){
    int tmp=vec[i].size();
    if(!tmp)continue;
    int bgn=vec[i][0],end=vec[i][vec[i].size()-1];
    if(end-bgn+1<tmp+query(1,n,1,bgn,end)){puts("NO");return 0;}
    insert(1,n,1,bgn,end);
  }
  for(int i=1;i<=n;i++){
    if(a[i])break;
    a[i]=1;
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)if(!a[i])a[i]=a[i-1];
  if(maxx!=q&&lsti)a[lsti]=q;
  puts("YES");
  for(int i=1;i<=n;i++)printf("%d ",a[i]);
}

E:

构造题

给一个n*n的矩阵,中间有障碍,你可以询问(x1,y1),(x2,y2)表示从(x1,y1)能不能到(x2,y2)

其中,两个点的曼哈顿距离>=n

从(1,1)不断向右下挪

当曼哈顿距离==n的时候

把(n,n)向左上挪

#include <string>
#include <iostream>

using namespace std;

int n;

bool vis[1005][1005];

bool query(int x, int y)
{
  if (x + y <= n + 1)
    cout << "? " << x << " " << y << " " << n << " " << n << endl;
  else
    cout << "? " << 1 << " " << 1 << " " << x << " " << y << endl;
  cout.flush();
  string s;
  cin >> s;
  return s[0] == 'Y';
}

void search1(int x, int y)
{
  vis[x][y] = true;
  if (x + y == n + 1)
    return;
  if (query(x, y + 1))
    search1(x, y + 1);
  else
    search1(x + 1, y);
}

void search2(int x, int y)
{
  vis[x][y] = true;
  if (x + y == n + 1)
    return;
  if (query(x - 1, y))
    search2(x - 1, y);
  else
    search2(x, y - 1);
}

void putanswer()
{
  cout << "! ";
  int x = 1, y = 1;
  while (x != n || y != n)
  {
    if (vis[x][y + 1])
    {
      cout << "R";
      y = y + 1;
    }
    else if (vis[x + 1][y])
    {
      cout << "D";
      x = x + 1;
    }
  }
  cout << endl;
  cout.flush();
}

int main()
{
  cin >> n;
  search1(1, 1);
  search2(n, n);
  putanswer();
  return 0;
}

 

posted @ 2018-08-19 15:10  SiriusRen  阅读(181)  评论(0编辑  收藏  举报