Bzoj2957 楼房重建

Time Limit: 10 Sec  Memory Limit: 256 MB
Submit: 1516  Solved: 723
[Submit][Status][Discuss]

Description

 小A的楼房外有一大片施工工地,工地上有N栋待建的楼房。每天,这片工地上的房子拆了又建、建了又拆。他经常无聊地看着窗外发呆,数自己能够看到多少栋房子。
 为了简化问题,我们考虑这些事件发生在一个二维平面上。小A在平面上(0,0)点的位置,第i栋楼房可以用一条连接(i,0)和(i,Hi)的线段表示,其中Hi为第i栋楼房的高度。如果这栋楼房上任何一个高度大于0的点与(0,0)的连线没有与之前的线段相交,那么这栋楼房就被认为是可见的。
 施工队的建造总共进行了M天。初始时,所有楼房都还没有开始建造,它们的高度均为0。在第i天,建筑队将会将横坐标为Xi的房屋的高度变为Yi(高度可以比原来大---修建,也可以比原来小---拆除,甚至可以保持不变---建筑队这天什么事也没做)。请你帮小A数数每天在建筑队完工之后,他能看到多少栋楼房?

Input

 第一行两个正整数N,M
 接下来M行,每行两个正整数Xi,Yi

Output


 M行,第i行一个整数表示第i天过后小A能看到的楼房有多少栋

Sample Input


3 4
2 4
3 6
1 1000000000
1 1

Sample Output


1
1
1
2
数据约定
 对于所有的数据1<=Xi<=N,1<=Yi<=10^9
N,M<=100000

HINT

 

Source

 

线段树

 

 1 /*by SilverN*/
 2 #include<algorithm>
 3 #include<iostream>
 4 #include<cstring>
 5 #include<cstdio>
 6 #include<cmath>
 7 #include<vector>
 8 using namespace std;
 9 const int mxn=120010;
10 int read(){
11   int x=0,f=1;char ch=getchar();
12   while(ch<'0' || ch>'9'){if(ch=='-')f=-1;ch=getchar();}
13   while(ch>='0' && ch<='9'){x=x*10+ch-'0';ch=getchar();}
14   return x*f;
15 }
16 struct node{
17   double mx;
18   int sum;
19 }t[mxn<<2];
20 int n,m;
21 int clc(double lim,int l,int r,int rt){
22   if(l==r){return (t[rt].mx>lim);}
23   int mid=(l+r)>>1;
24   if(t[rt<<1].mx<=lim)return clc(lim,mid+1,r,rt<<1|1);
25   return t[rt].sum-t[rt<<1].sum+clc(lim,l,mid,rt<<1);
26 }
27 void update(int p,double v,int l,int r,int rt){
28   if(l==r){
29     t[rt].mx=v;
30     t[rt].sum=1;
31     return;
32   }
33   int mid=(l+r)>>1;
34   if(p<=mid)update(p,v,l,mid,rt<<1);
35   else update(p,v,mid+1,r,rt<<1|1);
36   t[rt].mx=max(t[rt<<1].mx,t[rt<<1|1].mx);
37   t[rt].sum=t[rt<<1].sum+clc(t[rt<<1].mx,mid+1,r,rt<<1|1);
38 }
39 int main(){
40   int i,j;
41   n=read();m=read();
42   int x,y;
43   for(i=1;i<=m;i++){
44     x=read();y=read();
45     update(x,(double)y/x,1,n,1);
46     printf("%d\n",t[1].sum);
47   }
48   return 0;
49 }

 

posted @ 2017-01-05 18:33  SilverNebula  阅读(83)  评论(0编辑  收藏
AmazingCounters.com