[bzoj3709][PA2014]Bohater_贪心

bzoj-3709 PA-2014 Bohater

题目大意:在一款电脑游戏中,你需要打败n只怪物(从1到n编号)。为了打败第i只怪物,你需要消耗d[i]点生命值,但怪物死后会掉落血药,使你恢复a[i]点生命值。任何时候你的生命值都不能降到0(或0以下)。请问是否存在一种打怪顺序,使得你可以打完这n只怪物而不死掉。

数据范围:$1\le n,Hp_{ori}\le 10^5$,$0\le d_i,a_i\le 10^5$。


想法

期望找到这样一个顺序是的打完不死掉。

我们把怪物分成两种。

第一种是打完了之后加血的,第二种是打完了之后扣血的。

第一种的话,我们按照攻击力从低到高排序这个很好理解。

第二种我们按照回写的高低排序这样的话反正左右都是打,显然最后回血越多的越优先。

最后,毋庸置疑的是先打第一种后打第二种。

代码

#include <bits/stdc++.h>
#define N 100010 
using namespace std;
typedef long long ll;
char *p1,*p2,buf[100000];
#define nc() (p1==p2&&(p2=(p1=buf)+fread(buf,1,100000,stdin),p1==p2)?EOF:*p1++)
int rd() {int x=0,f=1; char c=nc(); while(c<48) {if(c=='-') f=-1; c=nc();} while(c>47) x=(((x<<2)+x)<<1)+(c^48),c=nc(); return x*f;}
struct Node {ll atk,hp; int id;}a[N];
inline bool cmp(const Node &a,const Node &b)
{
	int x=a.hp-a.atk,y=b.hp-b.atk;
	if(x>=0 && y>=0) return a.atk < b.atk;
	else if(x*y <= 0) return x >= 0;
	else return a.hp>b.hp;
}
int main()
{
	ll n=rd(),m=rd();
	for(int i=1;i<=n;i++) a[i].atk=rd(),a[i].hp=rd(),a[i].id=i;
	sort(a+1,a+n+1,cmp);
	for(int i=1;i<=n;i++)
	{
		m-=a[i].atk;
		if(m<=0) puts("NIE"),exit(0);
		m += a[i].hp;
	}
	puts("TAK");
	for(int i=1;i<=n;i++) printf("%d ",a[i].id);
	puts("");
	return 0;
}

小结:这种贪心题一定要多积累。

posted @ 2019-06-19 19:33  JZYshuraK_彧  阅读(...)  评论(...编辑  收藏