Constructing Roads POJ - 2421

题目链接:https://vjudge.net/problem/POJ-2421

思路:一些村庄,建一些路,使得所有村庄能相连,而且使得所有路长度之和最短。

题目说了,有些村庄之间已经建了路,说明有些路我们不需要建,那么在预处理的时候

把那些已经建过边的两个村庄的距离赋值为0,那么在跑最小生成树板子的时候就完成了

一些路已经建立的情况。

 1 #include <stdio.h>
 2 #include <iostream>
 3 #include <queue>
 4 using namespace std;
 5 
 6 const int inf = (int)1e9;
 7 const int N = 110;
 8 int g[N][N];
 9 int dis[N];
10 bool vis[N];
11 int n;
12 
13 struct node{
14   int loc;
15   int v;
16 
17   bool friend operator<(const node& a,const node& b){
18     return a.v > b.v;
19   }
20 };
21 
22 priority_queue<node > que;
23 
24 int prime(){
25 
26   que.push(node{1,0});
27   dis[1] = 0;
28 
29   while(!que.empty()){
30     int u = que.top().loc;
31     que.pop();
32 
33     vis[u] = true;
34 
35     for(int v = 1; v <= n; v++){
36       if(!vis[v] && dis[v] > g[u][v]){
37         dis[v] = g[u][v];
38         que.push(node{v,dis[v]});
39       }
40     }
41   }
42 
43   int ans = 0;
44   for(int i = 1; i <= n; i++){
45 
46   //  printf("%d ",dis[i]);
47     ans += dis[i];
48   }
49 
50  // printf("\n");
51 
52   return ans;
53 }
54 
55 int main(){
56 
57   scanf("%d",&n);
58 
59   for(int i = 1; i <= n; i++)
60     for(int j = 1; j <= n; j++)
61       scanf("%d",&g[i][j]);
62 
63   for(int i = 1; i <= n; i++)
64     dis[i] = inf;
65 
66   int m;
67   scanf("%d",&m);
68 
69   int u,v;
70   for(int i = 1; i <= m; i++){
71     scanf("%d%d",&u,&v);
72     g[u][v] = g[v][u] = 0;//已经有路的村庄
73   }
74 
75   printf("%d\n",prime());
76 
77   return 0;
78 }

 

posted on 2019-11-08 19:39 SSummerZzz 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏

导航

统计