bzoj1014 火星人 (hash+splay+二分答案)

求公共前缀的问题可以用hash+二分来解决,但这个是动态的,所以我们用平衡树来维护区间的hash值

复杂度$O(mlog^2n)$

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 #define CLR(a,x) memset(a,x,sizeof(a))
 3 using namespace std;
 4 typedef long long ll;
 5 typedef unsigned long long ull;
 6 typedef pair<int,int> pa;
 7 const int maxn=1e5+10,P=131;
 8 const ull RUA=1145141919810ll;
 9 
 10 inline ll rd(){
 11   ll x=0;char c=getchar();int neg=1;
 12   while(c<'0'||c>'9'){if(c=='-') neg=-1;c=getchar();}
 13   while(c>='0'&&c<='9') x=x*10+c-'0',c=getchar();
 14   return x*neg;
 15 }
 16 
 17 int ch[maxn][2],pct,fa[maxn],siz[maxn];
 18 char v[maxn],s[maxn];
 19 ull sum[maxn],bin[maxn];
 20 int M,rt;
 21 
 22 inline void print(int x){
 23   if(!x) return;
 24   print(ch[x][0]);
 25   // printf("!%d %d %d %d\n",x,ch[x][0],ch[x][1],fa[x]);
 26   print(ch[x][1]);
 27 }
 28 
 29 inline bool isrc(int x){return x==ch[fa[x]][1];}
 30 
 31 inline void update(int x){
 32   siz[x]=siz[ch[x][0]]+siz[ch[x][1]]+1;
 33   sum[x]=(sum[ch[x][0]]*bin[1]+v[x])*bin[siz[ch[x][1]]]+sum[ch[x][1]];
 34 }
 35 
 36 inline void rotate(int x){
 37   int f=fa[x],ff=fa[f];bool b=isrc(x);
 38   if(ff) ch[ff][isrc(f)]=x; fa[x]=ff;
 39   if(ch[x][!b]) fa[ch[x][!b]]=f; ch[f][b]=ch[x][!b];
 40   fa[f]=x;ch[x][!b]=f;
 41   update(f),update(x);
 42 }
 43 
 44 inline void splay(int x,int tar){
 45   while(fa[x]!=tar&&fa[fa[x]]!=tar){
 46     if(isrc(x)==isrc(fa[x])) rotate(fa[x]);
 47     else rotate(x);rotate(x);
 48   }if(fa[x]!=tar) rotate(x);
 49   if(!tar) rt=x;
 50 }
 51 
 52 inline int findkth(int k){
 53   if(k>pct) return 0;
 54   int x=rt;
 55   while(1){
 56     int w=siz[ch[x][0]];
 57     if(k<=w) x=ch[x][0];
 58     else if(k==w+1) return x;
 59     else k-=w+1,x=ch[x][1];
 60   }
 61 }
 62 
 63 inline void insert(int x,char y){
 64   int p=findkth(x+1);
 65   splay(p,0);
 66   int q=findkth(x+2);
 67   splay(q,p);
 68   int n=++pct;
 69   sum[n]=v[n]=y,siz[n]=1;fa[n]=q,ch[q][0]=n;
 70   splay(n,0);
 71 }
 72 
 73 inline void change(int x,char y){
 74   int p=findkth(x+1);
 75   v[p]=y;update(p);
 76   splay(p,0);
 77 }
 78 
 79 inline ull query(int x,int y){
 80   int p=findkth(x);
 81   if(!p) return RUA;
 82   splay(p,0);
 83   int q=findkth(y+2);
 84   if(!q) return RUA;
 85   splay(q,p);
 86   return sum[ch[q][0]];
 87 }
 88 
 89 int main(){
 90   //freopen("","r",stdin);
 91   int i,j,k;
 92   bin[0]=1;for(i=1;i<=1e5;i++) bin[i]=bin[i-1]*P;
 93   ch[rt=1][1]=2;siz[1]=2;
 94   fa[pct=2]=1;siz[2]=1;
 95   scanf("%s",s+1);int len=strlen(s+1);
 96   for(i=1;i<=len;i++){
 97     insert(i-1,s[i]);
 98   }
 99   M=rd();
100   for(i=1;i<=M;i++){
101     char op[5];scanf("%s",op);
102     if(op[0]=='Q'){
103       int x=rd(),y=rd();
104       int l=1,r=pct-2,ans=0;
105       while(l<=r){
106         int m=l+r>>1;
107         ull a=query(x,x+m-1),b=query(y,y+m-1);
108         if(a==b&&a!=RUA) ans=m,l=m+1;
109         else r=m-1;
110       }
111       printf("%d\n",ans);
112     }else if(op[0]=='I'){
113       int x=rd();scanf("%s",op);
114       insert(x,op[0]);
115     }else{
116       int x=rd();scanf("%s",op);
117       change(x,op[0]);
118     }
119   }
120   return 0;
121 }

 

posted @ 2018-11-14 12:24  Ressed  阅读(120)  评论(0编辑  收藏  举报