BZOJ 2705 [SDOI2012]Longge的问题 | 数论

BZOJ 2705 [SDOI2012]Longge的问题

给定一个整数N,你需要求出∑gcd(i, N)(1<=i <=N)。

这道题在51nod上见过,当时自己做了一遍,给大哥讲了两遍,现在还记得……

首先,gcd(i, n)一定是n的一个因数,设这个因数为d。

d做了多少次贡献呢?

当d做贡献的时候,i、d一定满足:d是i的因数且gcd(i/d, n/d)=1。

则d做贡献的次数就是n/d的欧拉函数。

#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#define space putchar(' ')
#define enter putchar('\n')
using namespace std;
typedef long long ll;
template <class T>
void read(T &x){
  char c;
  bool op = 0;
  while(c = getchar(), c > '9' || c < '0')
    if(c == '-') op = 1;
  x = c - '0';
  while(c = getchar(), c >= '0' && c <= '9')
    x = x * 10 + c - '0';
  if(op) x = -x;
}
template <class T>
void write(T x){
  if(x < 0) putchar('-'), x = -x;
  if(x >= 10) write(x / 10);
  putchar('0' + x % 10);
}

ll n, ans;
ll phi(ll n){
  ll res = n;
  for(ll i = 2; i * i <= n; i++)
    if(n % i == 0){
      res = res / i * (i - 1);
      while(n % i == 0) n /= i;
    }
  if(n > 1) res = res / n * (n - 1);
  return res;
}

int main(){

  read(n);
  for(ll i = 1; i * i <= n; i++)
    if(n % i == 0){
      ans += phi(i) * n / i;
      if(i * i < n) ans += phi(n / i) * i;
    }
  write(ans), enter;

  return 0;
}
本文作者:胡小兔
博客地址:http://rabbithu.cnblogs.com
posted @ 2017-12-17 13:35  胡小兔  阅读(181)  评论(0编辑  收藏  举报