C++第四次作业

类的继承与派生

定义与语法

- 类的继承是指 **新的类从已有类那里得到已有的特性;从已有类产生新类的过程就是累的派生** 。原有的类成为**基类**或**父类**,产生的新类称为**派生类**或**子类**。
- 语法:
class <派生类名>:<继承方式> <基类①>, <继承方式> <基类②>,.... , <继承方式> <基类N>
{
  <派生类成员声明>;
};
 • 例: 假设基类Base1和Base2是已经定义的类,下面定义一个Derived的派生类:
class Derived: public Base1, private Base2
{
public:
  Derived();
  ~Derived();
};

访问控制

 • 公有继承:
  • 当类的继承方式为公有继承是,基类的公有成员和保护成员的访问属性在派生类中不变,而基类的私有成员不可直接访问。
 • 私有继承:
  • 当类的继承方式为私有继承时,基类的公有成员和保护成员都以私有成员身份出现在派生类中,而基类的私有成员不可直接访问。
 • 例:
#include<iostream>

using namespace std;

class Point {
private:
	float x, y;

public:
	void initP(float xx, float yy)
	{
		x = xx;
		y = yy;
	}

	void Move(float xOff, float yOff)
	{
		x = xOff;
		y = yOff;
	}

	float GetX() { return x; }
	float GetY() { return y; }
};

class Rectangle : public Point {
private:
	float W, H;

public:
	void initR(float x, float y, float w, float h)
	{
		initP(x, y);
		W = w;
		H = h;
	}

	float GetW() { return W; }
	float GetH() { return H; }
};

int main()
{
	Rectangle Trigger;
	Trigger.initR(1, 2, 3, 4);
	Trigger.Move(5, 6);
	cout << "H : " << Trigger.GetX() << endl;
	cout << "W : " << Trigger.GetY() << endl;
	cout << "X : " << Trigger.GetW() << endl;
	cout << "Y : " << Trigger.GetH() << endl;
    return 0;
}
 • 结果:
posted @ 2019-10-13 16:21  PrinzViolet  阅读(91)  评论(0编辑  收藏  举报