Fork me on GitHub 打赏

使用git命令push到自己的仓库,显示Unknown且没有贡献记录的解决方案

一、问题的起因

今天用公司电脑在github上push时出现了以下问题:

用户名为unknown;

贡献记录为0;

 

二、解决方案

1,检查一遍自己的账号密码是否正确,如果正确,执行第二步骤操作;

 

2,,忽略SSL

 

问题解决了!

 

posted @ 2018-09-26 22:58  Zoctopus_Zhang  阅读(508)  评论(0编辑  收藏
// function btn_donateClick() { var DivPopup = document.getElementById('Div_popup'); var DivMasklayer = document.getElementById('div_masklayer'); DivMasklayer.style.display = 'block'; DivPopup.style.display = 'block'; var h = Div_popup.clientHeight; with (Div_popup.style) { marginTop = -h / 2 + 'px'; } } function MasklayerClick() { var masklayer = document.getElementById('div_masklayer'); var divImg = document.getElementById("Div_popup"); masklayer.style.display = "none"; divImg.style.display = "none"; } setTimeout( function () { document.getElementById('div_masklayer').onclick = MasklayerClick; document.getElementById('btn_donate').onclick = btn_donateClick; var a_gzw = document.getElementById("guanzhuwo"); a_gzw.href = "javascript:void(0);"; $("#guanzhuwo").attr("onclick","follow('33513f9f-ba13-e011-ac81-842b2b196315');"); }, 900);