Fork me on GitHub 打赏
摘要:一、问题的起因 今天用公司电脑在github上push时出现了以下问题: 用户名为unknown; 贡献记录为0; 二、解决方案 1,检查一遍自己的账号密码是否正确,如果正确,执行第二步骤操作; 2,,忽略SSL 问题解决了! 阅读全文
posted @ 2018-09-26 22:58 Zoctopus_Zhang 阅读 (309) 评论 (0) 编辑
// function btn_donateClick() { var DivPopup = document.getElementById('Div_popup'); var DivMasklayer = document.getElementById('div_masklayer'); DivMasklayer.style.display = 'block'; DivPopup.style.display = 'block'; var h = Div_popup.clientHeight; with (Div_popup.style) { marginTop = -h / 2 + 'px'; } } function MasklayerClick() { var masklayer = document.getElementById('div_masklayer'); var divImg = document.getElementById("Div_popup"); masklayer.style.display = "none"; divImg.style.display = "none"; } setTimeout( function () { document.getElementById('div_masklayer').onclick = MasklayerClick; document.getElementById('btn_donate').onclick = btn_donateClick; var a_gzw = document.getElementById("guanzhuwo"); a_gzw.href = "javascript:void(0);"; $("#guanzhuwo").attr("onclick","follow('33513f9f-ba13-e011-ac81-842b2b196315');"); }, 900);