Fork me on GitHub 打赏
摘要:一、准备工作 软件环境:PhotoshopCS5 实验目的:雪花飘落的效果 二、实验步骤 1,打开素材图片并将原图层复制 2,在菜单栏内选择:滤镜->像素化->点状化,单元格大小选6 提示:单元格大小越大,雪花越密。 3,在右栏内图层模式选择叠加模式 此时的效果 4,在菜单栏内选择:滤镜->模糊-> 阅读全文
posted @ 2017-11-06 11:42 Zoctopus_Zhang 阅读 (152) 评论 (0) 编辑
// function btn_donateClick() { var DivPopup = document.getElementById('Div_popup'); var DivMasklayer = document.getElementById('div_masklayer'); DivMasklayer.style.display = 'block'; DivPopup.style.display = 'block'; var h = Div_popup.clientHeight; with (Div_popup.style) { marginTop = -h / 2 + 'px'; } } function MasklayerClick() { var masklayer = document.getElementById('div_masklayer'); var divImg = document.getElementById("Div_popup"); masklayer.style.display = "none"; divImg.style.display = "none"; } setTimeout( function () { document.getElementById('div_masklayer').onclick = MasklayerClick; document.getElementById('btn_donate').onclick = btn_donateClick; var a_gzw = document.getElementById("guanzhuwo"); a_gzw.href = "javascript:void(0);"; $("#guanzhuwo").attr("onclick","follow('33513f9f-ba13-e011-ac81-842b2b196315');"); }, 900);