Fork me on GitHub 打赏
摘要:一、最快最简单的排序——桶排序 问题:让计算机随机读入5个数然后将这5个数从大到小输出。 分析:这里只需借助一个一维数组就可以解决这个问题 int a[11],i,j,t; for(i=0;i<=10;i++) a[i]=0; //初始化为0 for(i=1;i<=5;i++) //循环读入5个数 阅读全文
posted @ 2017-04-03 22:36 Zoctopus_Zhang 阅读(503) 评论(2) 推荐(0) 编辑
摘要:题目1:煤球数目 有一堆煤球,堆成三角棱锥形。具体:第一层放1个,第二层3个(排列成三角形),第三层6个(排列成三角形),第四层10个(排列成三角形),....如果一共有100层,共有多少个煤球?请填表示煤球总数目的数字。注意:你提交的应该是一个整数,不要填写任何多余的内容或说明性文字。 解析: 第 阅读全文
posted @ 2017-04-03 18:40 Zoctopus_Zhang 阅读(5223) 评论(1) 推荐(2) 编辑
// function btn_donateClick() { var DivPopup = document.getElementById('Div_popup'); var DivMasklayer = document.getElementById('div_masklayer'); DivMasklayer.style.display = 'block'; DivPopup.style.display = 'block'; var h = Div_popup.clientHeight; with (Div_popup.style) { marginTop = -h / 2 + 'px'; } } function MasklayerClick() { var masklayer = document.getElementById('div_masklayer'); var divImg = document.getElementById("Div_popup"); masklayer.style.display = "none"; divImg.style.display = "none"; } setTimeout( function () { document.getElementById('div_masklayer').onclick = MasklayerClick; document.getElementById('btn_donate').onclick = btn_donateClick; var a_gzw = document.getElementById("guanzhuwo"); a_gzw.href = "javascript:void(0);"; $("#guanzhuwo").attr("onclick","follow('33513f9f-ba13-e011-ac81-842b2b196315');"); }, 900);