BZOJ1787: [Ahoi2008]Meet 紧急集合

【传送门:BZOJ1787


简要题意:

 给出有n个点的图,n-1条无向边,保证任意两点之间能互相到达,每条边的权值为1,给出m个询问,每个询问输入x,y,z,求出一个点使得三个点到这个点的距离和最短,输出这个点的编号和最短距离和


题解:

 终于算是做了一道较大数据结构的题了

 n个点,n-1条边其实就是一棵树,又因为每条边的权值为1,相当于深度差

 那么就转化为求三个点的LCA

 一开始看到,三个点!!LCA???身为蒟蒻的我懵逼了

 结果画了一下样例的图,发现,哎,好像三个点的LCA必定是其中两个点的LCA

 又手动搞了一下其他数据,发现三个点两两之间的LCA中必定有两个相同,而且其中不同的那个就是三个点的LCA!!!!

 惊呆了,马上码,1A!!


参考代码:

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cmath>
#include<cstdlib>
using namespace std;
struct node
{
  int x,y,next;
}a[1100000];int len,last[510000];
int f[510000][25],dep[510000];
void ins(int x,int y)
{
  len++;
  a[len].x=x;a[len].y=y;
  a[len].next=last[x];last[x]=len;
}
int bin[25];
void dfs(int x,int fa)
{
  dep[x]=dep[fa]+1;
  f[x][0]=fa;
  for(int i=1;bin[i]<=dep[x];i++) f[x][i]=f[f[x][i-1]][i-1];
  for(int k=last[x];k;k=a[k].next)
  {
    int y=a[k].y;
    if(y==fa) continue;
    dfs(y,x);
  }
}
int LCA(int x, int y)
{
  if(dep[x]<dep[y]) swap(x,y);
  for(int i=20;i>=0;i--) if(dep[x]-dep[y]>=bin[i]) x=f[x][i];
  if(x==y) return x;
  for(int i=20;i>=0;i--) if(dep[x]>=(1<<i)&&f[x][i]!=f[y][i]) x=f[x][i],y=f[y][i];
  return f[x][0];
}
int n,m;
int dis(int x,int y)
{
  int lca=LCA(x,y);
  return dep[x]+dep[y]-2*dep[lca];
}
int main()
{
  scanf("%d%d",&n,&m);
  bin[0]=1;
  for(int i=1;i<=20;i++) bin[i]=bin[i-1]<<1;
  len=0;memset(last,0,sizeof(last));
  for(int i=1;i<n;i++)
  {
    int x,y;
    scanf("%d%d",&x,&y);
    ins(x,y);ins(y,x);
  }
  dfs(1,0);
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    int x,y,z;
    scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
    int l1=LCA(x,y),l2=LCA(x,z),l3=LCA(y,z);
    if(l1==l2) printf("%d %d\n",l3,dis(x,l3)+dis(y,l3)+dis(z,l3));
    else if(l1==l3) printf("%d %d\n",l2,dis(x,l2)+dis(y,l2)+dis(z,l2));
    else if(l2==l3) printf("%d %d\n",l1,dis(x,l1)+dis(y,l1)+dis(z,l1));
  }
  return 0;
}

 

渺渺时空,茫茫人海,与君相遇,幸甚幸甚
posted @ 2017-12-28 21:10  Star_Feel  阅读(180)  评论(0编辑  收藏  举报