BZOJ1455: 罗马游戏

【传送门:BZOJ1455


简要题意:

 罗马皇帝很喜欢玩杀人游戏。 他的军队里面有n个人,每个人都是一个独立的团。最近举行了一次平面几何测试,每个人都得到了一个分数。 皇帝很喜欢平面几何,他对那些得分很低的人嗤之以鼻。他决定玩这样一个游戏。 它可以发两种命令: 1. Merger(i, j)。把i所在的团和j所在的团合并成一个团。如果i, j有一个人是死人,那么就忽略该命令。 2. Kill(i)。把i所在的团里面得分最低的人杀死。如果i这个人已经死了,这条命令就忽略。 皇帝希望他每发布一条kill命令,下面的将军就把被杀的人的分数报上来。(如果这条命令被忽略,那么就报0分)


题解:

 左偏树的模版题

 左偏树就是合并堆

 性质:

 一、节点的关键值大于等于两个儿子节点的关键值(堆的性质)

 二、定义节点到最近的叶节点的距离为节点距离,任意节点的左儿子的距离大于右儿子的距离(左偏树的性质)

 左偏树在实现插入操作时总是从右侧插入,也就是总是让短的一侧生长,如果右侧长于左侧,那么交换左右侧,继续从右侧生长

 综上,都是hzwer(orz)的原话


参考代码:

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cstdlib>
#include<cmath>
using namespace std;
int fa[1100000],l[1100000],r[1100000],dep[1100000],d[1100000];
bool v[1100000];
int findfa(int x)
{
  if(x!=fa[x]) fa[x]=findfa(fa[x]);
  return fa[x];
}
int merge(int x,int y)
{
  if(x==0) return y;
  if(y==0) return x;
  if(d[x]>d[y]) swap(x,y);
  r[x]=merge(r[x],y);
  if(dep[l[x]]<dep[r[x]]) swap(l[x],r[x]);
  dep[x]=dep[r[x]]+1;
  return x;
}
int main()
{
  int n;
  scanf("%d",&n);
  for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&d[i]);
  for(int i=1;i<=n;i++) fa[i]=i;
  memset(v,true,sizeof(v));
  dep[0]=-1;
  int m;
  scanf("%d",&m);
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    char st[2];
    scanf("%s",st+1);
    if(st[1]=='M')
    {
      int x,y;
      scanf("%d%d",&x,&y);
      if(v[x]==false||v[y]==false) continue;
      int fx=findfa(x),fy=findfa(y);
      if(fx!=fy) fa[fx]=fa[fy]=merge(fx,fy);
    }
    else
    {
      int x;
      scanf("%d",&x);
      if(v[x]==false){printf("0\n");continue;}
      int fx=findfa(x);
      printf("%d\n",d[fx]);
      v[fx]=false;
      fa[fx]=merge(l[fx],r[fx]);
      fa[fa[fx]]=fa[fx];
    }
  }
  return 0;
}

 

渺渺时空,茫茫人海,与君相遇,幸甚幸甚
posted @ 2017-11-03 11:24  Star_Feel  阅读(149)  评论(0编辑  收藏  举报