bzoj 2555 SubString——后缀自动机+LCT

题目:https://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=2555

要维护 right 集合的大小。因为 fa 会变,且 fa 构成一棵树,所以考虑用 LCT 来维护……

和平常写的 LCT 不太一样。因为要的值是原树上子树里的值,所以没有 makeroot ,splay 里不维护 splay 里的子树信息,只维护加法标记,表示 link 一下就给原树的自己到根的那条链上的所有点加了自己的值。cut 就是减掉自己的值。所以 query 或者 splay 的时候先把自己这棵 splay 里自己到根的路径 pshd 一遍,且没有 pshp 什么的。而且 link 时要区分两个点哪个是原树上的父亲。

不知怎么看出字符只有大写字母的。

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int N=1200005,K=30,M=3e6+5;
int cnt=1,lst=1,go[N][K],fa[N],l[N],mask;
int c[N][2],pre[N],sta[N],top,sm[N],tg[N];
char ch[M];
void decodeWithMask(int n,int mask)
{
 for(int i=0;i<n;i++)
  {
   mask=(mask*131+i)%n;
   swap(ch[i],ch[mask]);
  }
}
bool isroot(int x){return c[pre[x]][0]!=x&&c[pre[x]][1]!=x;}
void pshd(int x)
{
 if(!tg[x])return;int ls=c[x][0],rs=c[x][1];
 sm[ls]+=tg[x];tg[ls]+=tg[x];sm[rs]+=tg[x];tg[rs]+=tg[x];
 tg[x]=0;
}
void Pshd(int x)
{
 sta[top=1]=x;
 for(;!isroot(x);x=pre[x])sta[++top]=pre[x];
 for(int i=top;i;i--)pshd(sta[i]);
}
void rotate(int x)
{
 int y=pre[x],z=pre[y];
 if(!isroot(y))c[z][y==c[z][1]]=x;
 pre[x]=z;
 int d=(x==c[y][1]);
 pre[c[x][!d]]=y; pre[y]=x;
 c[y][d]=c[x][!d]; c[x][!d]=y;
}
void splay(int x)
{
 Pshd(x);
 while(!isroot(x))
  {
   int y=pre[x],z=pre[y];
   if(!isroot(y))
  {
   if((y==c[z][0])^(x==c[y][0]))rotate(x);
   else rotate(y);
  }
   rotate(x);
  }
}
void access(int x)
{
 for(int t=0;x;splay(x),c[x][1]=t,t=x,x=pre[x]);
}
void link(int x,int y)
{
 pre[y]=x;access(x);splay(x);
 sm[x]+=sm[y]; tg[x]+=sm[y];//tg:pre of x all added
}
void cut(int x)
{
 access(x);splay(x);
 sm[c[x][0]]-=sm[x]; tg[c[x][0]]-=sm[x];//tg:pre of x all declined
 pre[c[x][0]]=0; c[x][0]=0;
}
void add(int w)
{
 int p=lst,np=++cnt;lst=np;l[np]=l[p]+1;sm[np]=1;
 for(;p&&!go[p][w];p=fa[p])go[p][w]=np;
 if(!p)fa[np]=1,link(1,np);
 else
  {
   int q=go[p][w];
   if(l[q]==l[p]+1)fa[np]=q,link(q,np);
   else
  {
   int nq=++cnt;l[nq]=l[p]+1;
   cut(q);link(fa[q],nq);link(nq,q);link(nq,np);///
   fa[nq]=fa[q];fa[q]=nq;fa[np]=nq;//after link&cut !
   memcpy(go[nq],go[q],sizeof go[q]);
   for(;go[p][w]==q;p=fa[p])go[p][w]=nq;
  }
  }
}
int query(int len)
{
 int cr=1;
 for(int i=0;i<len;i++)
  {
   if(!go[cr][ch[i]-'A'+1])return 0;
   cr=go[cr][ch[i]-'A'+1];
  }
 Pshd(cr); return sm[cr];
}
int main()
{
 int Q;scanf("%d",&Q);scanf("%s",ch);
 int n=strlen(ch);for(int i=0;i<n;i++)add(ch[i]-'A'+1);
 char tch[10];
 while(Q--)
  {
   scanf("%s",tch);scanf("%s",ch);n=strlen(ch);
   decodeWithMask(n,mask);
   if(tch[0]=='A')
  {
   for(int i=0;i<n;i++)add(ch[i]-'A'+1);
  }
   else
  {
   int d=query(n);printf("%d\n",d);
   mask^=d;
  }
  }
 return 0;
}

 

posted on 2018-12-12 11:54  Narh  阅读(144)  评论(0编辑  收藏  举报

导航