[BZOJ 3444]最后的晚餐

Description

题库链接

\(n\) 个人排位置。有 \(m\) 个约束关系,约束关系形同 \((u,v)\) 表示第 \(u\) 个人要与第 \(v\) 个人相邻。问共有多少种安排方法。

\(0<n\leq 500000,m\leq n\)

Solution

康复训练 \(\times 2\)

首先我们可以将约束关系变成边。讨论不合法的情况:

 1. 边相连出现环;
 2. 一个点的度 \(>2\)

可以特判掉不合法的情况。

假设最后剩下 \(x\) 个连通块,其中 \(y\) 个连通块只有一个元素。可知答案应为 \[A_x^x\times 2^{x-y}\]

Code

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 500000+5, yzh = 989381;

int n, m, u, v, fa[N], in[N], ct[N];
map<int, int> mp[N];

int quick_pow(int a, int b) {
  int t = 1;
  while (b) {
    if (b&1) t = 1ll*a*t%yzh;
    b >>= 1, a = 1ll*a*a%yzh;
  }
  return t;
}
int find_fa(int x) {return fa[x] ? fa[x] = find_fa(fa[x]) : x; }
int main() {
  scanf("%d%d", &n, &m);
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    scanf("%d%d", &u, &v);
    if (u > v) swap(u, v);
    if (!mp[u][v]) {
      mp[u][v] = 1, ++in[u], ++in[v];
      if (find_fa(u)^find_fa(v)) {
        fa[find_fa(u)] = find_fa(v);
      } else {
        puts("0"); return 0;
      }
    }
  }
  int cnt = 0, t = 0, ans = 1;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    ++ct[find_fa(i)];
    if (in[i] > 2) {
      puts("0"); return 0;
    }
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    cnt += (ct[i] > 1), t += (fa[i] == 0);
  for (int i = 1; i <= t; i++) ans = 1ll*ans*i%yzh;
  printf("%d\n", 1ll*ans*quick_pow(2, cnt)%yzh);
  return 0;  
}
posted @ 2019-07-02 16:42  NaVi_Awson  阅读(117)  评论(0编辑  收藏