bzoj2616: SPOJ PERIODNI——笛卡尔树+DP

 

不连续的处理很麻烦

导致序列DP又找不到优秀的子问题

自底向上考虑?

 

建立小根堆笛卡尔树

每个点的意义是:高度是(自己-father)的横着的极大矩形

子问题具有递归的优秀性质

f[i][j]i为根子树,放j个

儿子背包合并

考虑本层的矩形放多少个

枚举一共放t个,本层放j个

对于子树里的放置的t-j个,不论怎么放,一定占据了t-j列,剩下W[i]-(t-j)个位置

转移是:

https://blog.csdn.net/qq_39972971/article/details/79359547

当前节点的:枚举放多少个、占哪些行、占哪些列、具体先后顺序。

代码:

C(n,m)时刻注意n>=0&&m>=0&&n>=m否则<0越界还看不出来调死

#include<bits/stdc++.h>
#define reg register int
#define il inline
#define int long long
#define numb (ch^'0')
using namespace std;
typedef long long ll;
il void rd(int &x){
  char ch;x=0;bool fl=false;
  while(!isdigit(ch=getchar()))(ch=='-')&&(fl=true);
  for(x=numb;isdigit(ch=getchar());x=x*10+numb);
  (fl==true)&&(x=-x);
}
namespace Miracle{
const int N=505;
const int mod=1e9+7;
ll f[N][N];
ll tmp[N];
ll jie[1000000+5],inv[1000000+5];
int qm(int x,int y){
  int ret=1;
  while(y){
    if(y&1) ret=(ll)ret*x%mod;
    x=(ll)x*x%mod;
    y>>=1;
  }
  return ret;
}
int n,k;
int ch[N][2],sz[N],fa[N],h[N];
int sta[N],top;
int a[N];
int build(){
  top=0;
  int las=0;
  for(reg i=1;i<=n;++i){
    las=0;
    while(top&&a[i]<a[sta[top]]){
      las=sta[top];
      --top;
      if(top&&a[sta[top]]>a[i]) ch[sta[top]][1]=las,fa[las]=sta[top];
      else ch[i][0]=las,fa[las]=i;
    }
    sta[++top]=i;
  }
  while(top>1) ch[sta[top-1]][1]=sta[top],fa[sta[top]]=sta[top-1],--top;
  return sta[1];
}
int C(int n,int m){
  if(n<0||m<0||n<m) return 0;
  return (ll)jie[n]*inv[m]%mod*inv[n-m]%mod;
}
void dfs(int x){
//  cout<<" x ff "<<x<<" "<<ff<<endl;
  f[x][0]=1;
  if(!x) return;
  sz[x]=1;
  dfs(ch[x][0]);dfs(ch[x][1]);
  sz[x]+=sz[ch[x][0]]+sz[ch[x][1]];
  h[x]=a[x]-a[fa[x]];
  f[x][0]=1;
  for(reg s=0;s<=1;++s){
    if(!ch[x][s]) continue;
    int y=ch[x][s];
    for(reg j=k;j>=0;--j){
      for(reg t=1;t<=j;++t){
        f[x][j]=(f[x][j]+f[x][j-t]*f[y][t])%mod;
      }
    }
  }
  for(reg i=k;i>=0;--i){
    for(reg j=1;j<=min(min(i,sz[x]),h[x]);++j){
      f[x][i]=(f[x][i]+f[x][i-j]*C(h[x],j)%mod*C(sz[x]-(i-j),j)%mod*jie[j]%mod)%mod;
    }
  }
}
int main(){
  rd(n);rd(k);
  int m=0;
  for(reg i=1;i<=n;++i) rd(a[i]),m=max(m,a[i]);
  m=max(m,max(n,k));
  jie[0]=1;
  for(reg i=1;i<=m;++i) jie[i]=(ll)jie[i-1]*i%mod;
  inv[m]=qm(jie[m],mod-2);
  for(reg i=m-1;i>=0;--i) inv[i]=(ll)inv[i+1]*(i+1)%mod;
  
  int rt=build();
//  cout<<" rt "<<rt<<endl;
  f[0][0]=1;
  dfs(rt);
  printf("%lld",f[rt][k]);
  return 0;
}

}
signed main(){
//  freopen("data.in","r",stdin);
//  freopen("my.out","w",stdout);
  Miracle::main();
  return 0;
}

总结:
建出笛卡尔树后有优秀的子问题性质

当前矩形的填法可以归为:先找到几行几列变成子正方形,L行L列的正方形的填法就是L!

posted @ 2019-02-14 19:12  *Miracle*  阅读(809)  评论(0编辑  收藏  举报