MaoBisheng

Asp.Net(C#) & SQL & Oracle

  博客园 :: 首页 :: 博问 :: 闪存 :: 新随笔 :: 联系 :: 订阅 订阅 :: 管理 ::

2012年4月13日

摘要: 1.递归 效率低,除了最后一个数,每个数都被重复计算若干次 1: //递归实现 2: public static int Fib1(int n) 3: { 4: if (n < 3) 5: { 6: return 1; 7: } 8: else 9: { 10: return Fib1... 阅读全文
posted @ 2012-04-13 17:52 MaoBisheng 阅读(2783) 评论(0) 推荐(0) 编辑